2024. május 27., hétfő

UJ HONLAP BANNER 250 100

kep1-webBeterjesztették az Európai Parlament és a Tanács elé az Európai Unió új Rendeletét az egyéni védőeszközökről.

Az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztették az egyéni védőeszközökről szóló Rendelettervezetet az érvényben lévő 89/ 686/EGK irányelv módosításaként. Jelenleg az Európai Parlament Bizottságai által is megtárgyalt és a szövegszerű módosításokkal együtt kész jogszabálytervezet áll rendelkezésünkre, mely már csak az Európai Parlament jóváhagyására vár, tehát ezt az európai uniós rendeletet belátható időn belül minden tagállamban kötelezően alkalmazni kell.

A Rendelet az elfogadását követően azonnal hatályba lép, és minden tagállamban kötelező érvényű jogszabály, azonban ad 2(két) év türelmi időt, mely alatt még a jelenlegi szabályozást kell alkalmaznunk.

IRÁNYELV ÉS RENDELET

A 89/686/EGK irányelv „az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről" címet viseli. Az Európai Unió irányelve az elérendő célt tekintve kötelező, a módszereket és az eszközöket a tagállamok szabadon megválaszthatják. Az irányelvnek a jogrendszerünkbe való átültetése a „18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról" című jogszabály formájában történt meg.

A beterjesztett rendelettervezet „az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyéni védőeszközökről" címet viseli. Az Európai Unió rendelete valamennyi tagállamban és minden elemében kötelező, közvetlen alkalmazású jogszabály.

A rendeletformában történő szabályozást több tényező indokolta:

 • a tagállami szintű intézkedések eltérő megközelítéseket és a gazdasági szereplőkkel szembeni különböző elbánást eredményeztek az Unión belül,
 • a problémák tagállami szintű intézkedésekkel történő kezelése akadályozhatja az áruk szabad mozgását,
 • a tagállami szintű fellépés az egyes tagállamok területére korlátozódik,
 • az összehangolt uniós szintű fellépéssel hatékonyabban megvalósíthatók a kitűzött célok, és az különösen eredményesebbé teszi a piacfelügyeletet.

Ezen túl az irányelv alkalmazása során

 • forgalomba kerültek olyan termékek, melyek nem biztosítottak megfelelő szintű védelmet a használóiknak,
 • a bejelentett szervezetek eltérő megközelítéseket alkalmaztak,
 • a piacfelügyelet nem volt eredményes,
 • az irányelv hatályán kívül eső egyéni védőeszközök komoly kockázatokat jelentenek.

A Rendelet az irányelvhez képest

 • az irányelv számos rendelkezését módosítja,
 • az irányelv egyes rendelkezéseit pontosítja és egyszerűsíti,
 • összehangolja a termékek forgalomba hozatalának európai uniós keretrendszerét.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

A Rendelet nagyon pontos meghatározást fog adni arra nézve, hogy milyen eszközök nem tartoznak a hatálya alá, és nem minősülnek egyéni védőeszközöknek.

A Rendelet sokkal egyszerűbbé teszi az egyéni védőeszközök kategóriákba sorolását, az egyéni védőeszköz kategóriája kizárólag attól függ majd, hogy az adott egyéni védőeszköz rendeltetése szerint milyen kockázatok ellen nyújt védelmet a használója számára.

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK MEGFELELŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Azokról az egyéni védőeszközökről, amelyek megfelelnek a harmonizált európai szabványoknak vagy azok részeinek, vélelmezni kell, hogy szintén megfelelnek majd a Rendeletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

Minden egyéni védőeszköznek rendelkeznie kell a gyártó EU-megfelelőségi nyilatkozatával és a védőeszközön el kell helyezni a CE-jelölést.

kep2-webAz egyéni védőeszköz a kategóriájától (tulajdonképpen védelmi képességétől) függően át kell, hogy essen megfelelőségi vizsgálaton (EU-típusvizsgálaton) és a folyamatos megfelelőséget belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőségi ellenőrzésnek kell követnie. A legnagyobb védelmi képességű védőeszközök (III. kategória) esetében ez kiegészül még (a folyamatos megfelelőséget biztosítandó) egy külső, bejelentett szervezet általi rendszeres ellenőrzéssel.

EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal (korábban EK-típustanúsítvány) az egyéni védőeszközök többségének rendelkeznie kell.

EU-megfelelőségi nyilatkozat (korábban EKmegfelelőségi nyilatkozat): Az EU-megfelelőségi nyilatkozat (korábban EK-megfelelőségi nyilatkozat) elkészítésével a gyártó teljes körű felelősséget vállal azért, hogy az adott egyéni védőeszköz megfelel a Rendeletben foglalt követelményeknek. Minden egyéni védőeszköz mellé a gyártónak kötelezően el kell helyeznie az EU-megfelelőségi nyilatkozat másolatát.

CE jelölés: M inden e gyéni v édőeszközön el kell helyezni a CE-jelölést, függetlenül az egyéni védőeszköz kategóriájától.

EU-típusvizsgálat és EU-típusvizsgálati tanúsítvány (korábban EK-típusvizsgálat és EK-típustanúsítvány): Az egyéni védőeszközöket a Rendelet rendelkezései szerint kivétel nélkül, az egyéni védőeszköz kategóriájától függő megfelelőségértékelési eljárás alá kell vonni. Ezt a gyártó kötelessége elvégeztetni még az egyéni védőeszköz forgalomba hozatala előtt.

PIACFELÜGYELET

A Rendelet nagyon szigorú piacfelügyeleti rendelkezéseket tartalmaz pl.: minden tagállamnak haladéktalanul fel kell lépnie a nem megfelelő egyéni védőeszközök esetében, legyen az a nem megfelelőség akár formai, akár kockázati jellegű. Az újdonság számunkra mégis az, hogy ha ezt a tagállam nem teszi meg, akkor a piacfelügyeleti intézkedést a Bizottság is elrendelheti vagy bármelyik piaci szereplő kezdeményezheti.

A Rendelet a tagállamok számára kötelező jogszabály-alkotási feladatot ad például a szabályokat megszegőkre vonatkozó szankciókat illetően.

A PIACI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

A Rendelet pontosan és részletesen meghatározza a piaci szereplők feladatait és kötelezettségeit mind a gyártók, mind a forgalmazók esetében, ahogyan a többi piaci szereplőnél (pl. bejelentett szervezet, meghatalmazott képviselő, importőr stb.) is.

A Rendelet elfogadása mellett a munkavédelemmel kapcsolatban a jelenleg is érvényes szabályozások a munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. tv.) előírásai alapján minden vállalkozásra nézve kötelezőek. Nincs kivétel: a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozásokra (Kft., Zrt. stb.) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásokra (Bt., Kkt., egyéni vállalkozó stb.) egyaránt érvényesek a szabályok.

A kötelezettségek teljesítését dokumentálni kell, ezeket a munkavédelmi ellenőrzéskor a munkavédelmi felügyelők is kérik.

Mit kell dokumentálni?
1. Kockázatértékelés
2. Munkavédelmi oktatás/oktatási tematika
3. Egyéni védőeszköz juttatási rend
4. Orvosi vizsgálatok rendje
5. Tűzvédelmi szabályzat (5 fő munkavállalótól)
6. Veszélyes anyag használatának bejelentése az ÁNTSZ-nek (vegyszer, tisztítószer stb.)
7. A vállalkozás tevékenysége és a foglalkoztatottak létszáma alapján megállapított veszélyességi kategóriát és ez alapján a kötelezően foglalkoztatott munkavédelmi szakemberek számát, munkaidejét is dokumentálni kell.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Rendelet fő céljai – az emberi egészség és biztonság magas szintű védelmének biztosítása, a piacfelügyelet minimumkövetelményeinek lefektetése és az Európai Unió belső piacának működése – teljesíthetővé válnak.

A korábbi szabályozás főbb módosításai az alábbiak:

 • az Irányelv hatálya alá tartozó termékkör bővült,
 • az egyes egyéni védőeszköz-típusok felvétele a legszigorúbb megfelelőségértékelési eljárás hatálya alá tartozó termékek közé került,
 • néhány alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmény módosítása is megtörtént,
 • a műszaki dokumentációra, az EK-típustanúsítvány érvényességére és tartalmára, valamint az EK megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó követelmények is módosultak.

Úgy gondolom, hogy a Rendelet formában történő jogalkotással az egyéni védőeszközök területének szabályozása könnyebben, általánosabban, egyértelműbben és a tagállamok között azonos szinten válik majd megvalósíthatóvá.

Hegedűs Miklós
munkavédelmi szakmérnök
ügyvezető igazgató, CE-MM Kft.

 

Keresés

mehi-banner-media 120x240