2024. június 17., hétfő

UJ HONLAP BANNER 250 100

infoblokk kedv final felso cmyk ESZA„Munkahelyi egészség és biztonság az építőiparban" címmel két összefoglaló szakmai anyag készült a munkaadók és munkavállalók számára azzal a céllal, hogy javuljon a munkavédelmi oktatás színvonala.

Az utóbbi évek ellenőrzési tapasztalatai alapján a megtörtént balesetek, a halálos és súlyos munkabalesetek, a munkahelyi egészségkárosodást szenvedett munkavállalók nagy száma egyértelműen alátámasztja azt a feltevést, hogy az építési munkahelyeken a munkáltatók nem kellő hatékonysággal tesznek eleget a munkavédelmi törvényben megfogalmazott feladataiknak. A munkabalesetek jelentős hányada megelőzhető lenne a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartásával, a kockázatok megfelelő értékelésével és kezelésével. Nem kevésbé fontos, hogy a veszélyes anyagok biztonságos tárolásával és felhasználásával, a veszélyes munkakörnyezet megszüntetésével járuljunk hozzá a munkaköri megbetegedések számának jelentős csökkentéséhez.

konyvekAz összefoglaló kiadványok az építőipart is jól ismerő munkavédelmi szakértők közreműködésével készültek. Felhívják a figyelmet a jelentősebb, az építési munkahelyi biztonságra vonatkozó specifikus szakmai eljárásokra, szabályokra és rendeletekre. Ezzel kívánnak segítséget nyújtani a vezetőknek, a munkavédelem irányításában részt vevőknek eredményes megelőző munkájukhoz.

FELELŐSSÉG

Főbb fejezetek
• Az építőipar helyzete, a munkavédelmet érintő kockázatok, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések alakulása Magyarországon
• Veszélyes anyagok/keverékek használata, veszélyes munkakörülmények hatásai
• Fokozott veszélyt jelentő munkákra és körülményekre vonatkozó biztonsági elő-írások
• Az építőipar helyzete, a munkavédelmet veszélyeztető kockázatok, a munkabal-esetek és foglalkozási megbetegedések alakulása
• A munkavédelmi képviselő jogai, felada¬tai, kötelezettségei
• Az egészséget nem veszélyeztető és biz¬tonságos munkavégzés minimális köve-telményei az építési munkahelyeken és építési folyamatok során
• Munkavédelmi előírások és feladatok új építési kivitelezési munkahely kialakításakor
• Egyéni védőeszközök használatának szabályozása és viselésének az előírásai
• A foglalkozási megbetegedések
• A munkavédelem ágazatspecifikus jogszabályai
• A munkavédelem nemzetgazdasági és hatósági irányítása
A kiadvány szerzői: Arató Zoltán, Balogh Katalin, Dr. Bereczki Edit, Perlaki Géza, Somogyi Gyula
Lektorok: Dr. Nagy Imre, Békefi László

A munkavédelem irányításában minden vezetőnek megvan a saját feladata, felelőssége. Csak azoknál a munkáltatóknál lehet színvonalas, az egészségre nem ártalmas munkahelyi környezetet kialakítani, ahol a vezetők, de hangsúlyosan az első számú vezető elkötelezett a munkahelyi biztonság javításában, az egészségre ártalmas munkakörnyezet felszámolásában. A helyes munkavédelmi kultúrához ugyanakkor hozzátartozik, hogy magunk mellett másokra is figyeljünk. Segítsük egymást az egészséges és biztonságos munkakörnyezet kialakításában, a veszélytelen eljárások alkalmazásának megismertetésében.

A BALESETEK FŐ OKOZÓI

Munkahelyi ellenőrzési tapasztalat, hogy a legnagyobb figyelmet a személyek és tárgyak leesés elleni védelmének kialakítására, a kollektív védelem, illetve az egyéni védőeszközök biztosítására és szabályos használatának megkövetelésére kell fordítani. Nem szabad megfeledkezni az egészségre veszélyes anyagok nem biztonságos használatáról és tárolásáról, valamint az egyéb környezeti tényezők ártalmai miatt bekövetkezett nagyszámú megbetegedésről sem. Az ellenőrzések tapasztalataiból az is megállapítható, hogy az építési munkaterületeken a kivitelezők munkájának nem megfelelő összehangolása sokszor súlyos balesetekhez vezet. Sok egyéb fontos tényező mellett – Koji László, az ÉVOSZ elnökének véleménye szerint – figyelembe kell venni a munkavállalók nem megfelelő, sokszor csak formális munkavédelmi oktatását, sőt gyakran ezek elmaradásának következményeit is.

SZABÁLYOZÁS, TUDATOSSÁG

A kiadvány aktualitását mi sem igazolja jobban, mint az elmúlt évek baleseti statisztikái. Látnunk kell, hogy a hazai iparágak között az építőiparban történik fajlagosan a legtöbb baleset, nem utolsósorban a halálos és súlyos balesetek területén is vezető helyen szerepel.

Az állam a munkavédelmi törvény alapján számos miniszteri rendelettel igyekszik javítani ezen a helyzeten, intézményein keresztül próbál érvényt szerezni azoknak a követelményeknek, amelyek elősegíthetik a munkavédelem céljának minél teljesebb megvalósulását, hogy olyan munkahelyi körülmények alakuljanak ki, amelyek hatékonyan szolgálják az egészséget, nem veszélyeztetik a biztonságos munkavégzést. Természetesen a munkáltatóknak és a munkavállalóknak is ismerniük kell a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, biztonságos eljárásokat, és mindent el kell követniük azok betartására és betartatására.

A munkavédelmi tevékenységet, a felelősséget és a jogokat két fő területre értelmezhetjük, a munkáltatókra és a munkavállalókra. „Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy mindenki, aki építési munkaterületen dolgozik, legyen tisztában az ott jelen levő veszélyekkel, kockázatokkal és ezeknek az ismereteknek birtokában legyen képes arra, hogy önmaga a veszélyt elkerülje, munkatársait is segítse a biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakításában. Munkája során tartsa be a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat, rendelkezéseket" – hangsúlyozta Pallagi Gyula, az ÉFÉDOSZSZ elnöke.

A helyes munkavédelmi kultúrához hozzátartozik, hogy magunk mellett másokra is gondoljunk. Segítsük egymást az egészséges és biztonságos munkakörülmények kialakí-tásában, veszélytelen eljárások alkalmazásának megismertetésében. Nem szabad sohasem szó nélkül elmenni a szabálytalan, nem biztonságos tevékenység, környezet mellett. Igyekezzünk valamennyien jó példával elöl járni!

 

A két kiadvány szabadon letölthető a www.nincsbaleset.hu honlapról.

 

 

 

 

Keresés