2024. május 18., szombat

UJ HONLAP BANNER 250 100

Kétrészes írásunk rövid összefoglalást nyújt – a manapság sokat emlegetett – algoritmikus tervezés és hagyományos tervezés koncepcionális különbségeiről. A cikk példákat sorol fel az algoritmikus tervezési munkafolyamatok építésztervezési felhasználására, különös tekintettel az alacsonyabb energiaigényű épületek tervezésére és költséghatékony üzemeltetésére.

Mi az algoritmikus tervezés?

Az alábbi frappáns válasz adható erre a kérdésre: „Az algoritmikus tervezés egy olyan technológiát jelöl, mely a természetben tapasztalható evolúció folyamatait alkalmazza a tervezés során".

01 SOM Mumbai Airport Terminal-w

A címben feltett kérdés részletesebb megválaszolása érdekében idézhetjük Arturo Tedeschi építészt: „Az algoritmusok által segített tervezés (Algorithms-Aided Design vagy AAD) egyrészt lehetővé teszi azt, hogy a tervezők precízen használjanak »free-form«, azaz szabad vonalvezetésű modellezési eljárásokat, illetve szabadon kísérletezzenek velük; másrészt olyan számítógépes munkakörnyezetet biztosít, mely használható összetett geometriával rendelkező tömegek és felületek létrehozására, módosítására és gyártására, környezeti és egyéb tényezők valós idejű és dinamikus elemzésére". [1] (1. ábra.)

Talán a legjobban akkor érthetjük meg az algoritmikus tervezési koncepció lényegét, ha összehasonlítjuk ezt a mindenki által jól ismert és használt „hagyományos" tervezési eljárásokkal (természetesen a „hagyományos" kifejezés nem minősíti, csupán jelen írásban megkülönbözteti a két tervezési munkamódszert).

A „hagyományos" tervezési munkamódszert a tudományos „egzakt" fogalommal is jellemezhetnénk. Az építész elképzeli, megvizsgálja, változtatja, átdolgozza, illetve végső soron megtervezi, azaz explicit módon leírja, dokumentálja a tervezés alatt álló épület minden egyes tömegét, terét és térkapcsolatát, szerkezeti elemeit és részleteit.

A „hagyományos" tervezés legtöbbször „klasszikus" geometriai elemeket, formákat használ, de ezek mellett ugyanúgy használhat természetben is megtalálható formákat, vagy akár a természetből vett szabályrendszereket (pl. aranymetszés) is.

A tervezés során – a tervfeldolgozás és a tervdokumentáció segítésére – használható számítógép is, de ez nem befolyásolja azt a fontos kritériumot, miszerint a tervező saját maga dönt az épület minden egyes részletének megformálásáról és kidolgozásáról. Ez az „egzakt" tervezési eljárás valójában évezredek óta használatos az ember által alkotott tárgyak, épületek stb. megalkotása folyamán. Az aranymetszést, illetve az egyéb természetben is megfigyelhető szabály- és arányrendszert a tervező a klasszikus tervezés során az egyes elemek, elemcsoportok létrehozása megtervezése során alkalmazhatta.

Az ógörög alexandriai Eukleidész az aranymetszés fogalmát „Elemek" című művében az alábbiak szerint írja le: „egy egyenes szakaszt úgy vágunk ketté, hogy a nagyobb szakasz aránya a teljes egyeneshez ugyanakkora, mint a kisebb szakasz aránya a nagyobbhoz". Az ókori építészek gyakran alkalmazták az aranymetszés szabályait a tervezett épület egészére és részleteire annak érdekében, hogy szép, harmonikus és esztétikus, „szemet, elmét és szívet is gyönyörködtető" eredmény születhessen. A középkori tervezők az aranymetszés szabályrendszerével definiált számsorokat és egzakt aránypársorozatokat használtak a gótikus katedrálisok megalkotása során.

Leonardo da Vinci és Leon Battista Alberti az emberi test arányrendszerét felhasználva igyekeztek kidolgozni olyan matematikai összefüggéseket, melyeket az épületek tervezése során használhattak. Vitruvius „Tíz könyv az építészetről" című munkájában írja: „Az arányosság minden műben a tagok mértékegységének és az egésznek egymáshoz való mérése, amelyből a szimmetriák rendje jön létre."

02 The Golden Ratio and Modulor-w

Le Corbusier svájci származású francia építész dolgozta ki az emberi arányokat az épület arányaival összhangba hozó „modulor" mértékrendszerét, melyet általános felhasználásra szánt (2. ábra).

A „hagyományos" tervezési folyamat során tehát a tervező feladata az, hogy mérlegelje a sokszor egymással szemben álló építészeti, szerkezeti és funkcionális követelményeket, energetikai előírásokat, kivitelezési költségeket, hatósági előírásokat és megrendelői elvárásokat. Ebben a tervezési folyamatban a számítógépes programok a tervezési adatok feldolgozására, szerkesztésére, kezelésére, megosztására és dokumentálására használhatók. Minden tervezési döntés meghozása, minden részlet kidolgozása az építész feladata.

Az „algoritmikus" tervezés – melyet nevezhetünk „parametrikus" vagy „generatív" tervezésnek is – matematikai összefüggések segítségével leírt szabályrendszert használ. Az építésztervező feladata az, hogy olyan tervezési szabályrendszert, illetve egymással kapcsolatban álló szabályrendszer-hálózatot alkosson meg, mely használható az adott tervezési feladat során. A konkrét, részleteiben kidolgozott „tervezési végeredményt" tehát nem az építész dolgozza ki, ő a szabályrendszer meghatározásáért felelős, mely aztán a végeredményt „generálja". A végeredményt számítógépes eljárások hozzák létre az építész által kidolgozott szabályrendszert követve.

A „parametrikus" elnevezést akkor használhatjuk, ha a tervezési eljárás paramétereket használva ír le geometriai elemeket vagy elemelrendezési szabályokat. A parametrikus tervezési eljárás nagyszámú külső, változó paraméter figyelembevételével hoz létre összetett geometriai formákat, elemeket, elemelrendezéseket (pl. használható arra, hogy adott tető, illetve homlokzati geometria, hajlásszög, tájolás, benapozás stb. ismeretében kollektorok vagy napelemek kiosztását elvégezzük).

A „generatív" tervezés a természetben is megtalálható összetett formák szabályait, szabályrendszereit alapul véve hivatott létrehozni formákat, felületeket, elemelrendezéseket. Ez az építész-, illetve szerkezettervezés során is használható, például bonyolult, térbeli tartószerkezeti rendszerek elemeinek meghatározására. A generatív tervezési eljárás során felhasználható másod- vagy akár harmadfokú geometriai felületleírási szabályrendszer is.

03 Michael Hansmeyer Subdivided Columns-w

Nem a természetben megtalálható formákat kell lemásolnunk, hanem meg kell értenünk azokat a szabályrendszereket, amelyek a természeti formák előállításáért felelősek. A természetben megtalálható szabályrendszerek tudatos használatával előállíthatunk olyan formákat, felületeket vagy akár épületeket is, amelyek minden képzeletet túlszárnyalnak. A természet alap- vető alkotó módszere a sejtek osztódása, az a folyamat, melynek során egyetlen sejt két részre osztódik. Ez egy elemi, nagyon egyszerű módszer, mégis meglepően összetett eredményt nyújthat. A számítógép használatával tömegeket vagy felületeket milliószor gyorsabban tudunk kettéosztani – hajtogatni – és variációk ezreit állíthatjuk elő, és követhetjük le villámgyorsan. A számítógép segítségével különféle hajtogatási szabályokat – algoritmusokat – határozhatunk meg. Ezeket a hajtogatási szabályokat egy egyszerű – három kockából épített – oszlop eltérő felületein alkalmazva olyan felületrendszert generálhatunk, melyek egyes részei akár mikroszkopikus méretűek is lehetnek. Olyan formákat, felületeket és tömegeket hozhatunk létre, amelyeket a »hagyományos« tervezési eljárások használatával nem. [...] Ha egy kocka felületeit 16-szor eltérő helyeken, eltérő arányok szerint kettéhajtjuk, akkor 400 000 felületet kapunk, melynek előállítása gyakorlatilag lehetetlen lenne a hagyományos tervezési eljárások használatával. Kérem, ne feledjék: nem a végső formát terveztem meg. Azt az eljárást hoztam létre, mely a végső formát eredményezte. A megfelelő eljárás megalkotása nem könnyű, ugyanis az esetek 99,9%-ában a végeredmény nem más, mint a »zaj« geometriai megfelelője." [2] (3. ábra.)

A szabályok, paraméterek és algoritmusok a végeredményként létrehozott forma, felület vagy geometria koncepcionális szabályrendszere és az egyes részletek meghatározása során egyaránt használhatók.

04 Michael Hansmeyer Folded Cubes-wHa az algoritmusokat vagy az ehhez kapcsolódó matematikai szabályrendszert megváltoztatjuk, a létrehozott végeredmény is azonnal megváltozik. Ez az algoritmikus tervezési eljárás egyik nagy előnye a hagyományos tervezési eljáráshoz képest. A paramétereket, leíró szabályokat és algoritmusokat változtatva olyan összetett formákat hozhatunk létre, melyek minden szabályrendszerben vagy bemenő adatban történt változást képesek azonnal lekövetni. Tekintsük át azt, hogy miként használhatók ezek a szabályrendszerek az építészi gyakorlatban alacsony energiájú épületek tervezése során (4. ábra).

Algoritmikus tervezés és építészet

Algoritmikus (vagy parametrikus, esetleg generatív) tervezési folyamatokat és eljárásokat az 1990-es évektől – a személyi számítógépek elterjedése óta – használnak az építésztervezési gyakorlatban. A számítógépek használata segítségével könnyebben követhetőek azok az összetett, gyakran hierarchikus szabályrendszerek, melyek matematikai eszközök és összefüggések felhasználásával írnak le különféle tervezési szabályokat és elvárásokat.

A parametrikus terminológia – számomra – egy olyan új, globális tervezési gondolkodásmódot jelöl, mely nemcsak az építész tervezésre, de minden kapcsolódó területre, illetve szakágra is egyaránt kiterjed: várostervezők, bútor- és formatervezők, szerkezettervezők, energetikusok stb. egyaránt osztják ezt a gondolkodásmódot, és aktívan használják ezeket az eljárásokat. Az épület minden alkotóelemének meghatározása során használható ez a munkafolyamat; mely a természet bonyolult, szerteágazó, mégis harmonikus és egységes szabályrendszereit veszi alapul." [3]

05 Kartal Masterplan Istanbul ZHA-wA parametrikus tervezés a hatás-kölcsönhatás elvét használja az egymás alá- és mellé rendelt rendszerek és elemek létrehozása során. A tervezési stratégia nem egyetlen elszigetelt elem megtervezésére összpontosít, hanem arra a rendszerre figyel, amelynek részét képezi a kérdéses elem. Tehát például nem egy konkrét árnyékoló komponens meghatározása a cél, hanem egy olyan épület létrehozása, melynek külső épületburka szoros kapcsolatban áll a teherhordó szerkezettel, a transzparens szerkezet kiosztásával, a földrajzi és meteorológiai adottságokkal stb. A kérdéses árnyékoló szerkezet – egy sejthez hasonlóan – részét képezi olyan összetett és bonyolult hierarchikus rendszereknek, melyek kölcsönhatásban állnak egymással (5. ábra).

Például egy magas épület teherhordó vázszerkezetének kialakítása függ attól, hogy a nagyobb terhet hordó alsó szintekről vagy a kisebb terhet hordó felsőbb szintekről van-e szó. A szerkezettervező mérnökök használhatnak olyan algoritmusokat, amelyek nemcsak a statikai elvárásoknak felelnek meg, de – a természeti formákat követve – optimálisan leírják a befoglaló geometriát is. Az algoritmikus módszerekkel létrehozott teherhordó szerkezethez hasonlóan az épület formája, tömegkapcsolatai, tájolása, továbbá az üvegezett szerkezetek stb. is kialakíthatók. Az egyes födémek helyzete, kialakítása, mérete és bordázata az adott terhelési viszonyok alapján kerül meghatározásra.

A rendszereket, alrendszereket és elemeket a hatás-ellenhatás elve alapján lehet meghatározni. Ez a passzív- és aktív szolárrendszerek esetében is jól használható. A falak, ablakok tájolása szorosan összefügg az árnyékolórendszerek kialakításával, a környező épületek elhelyezkedésével és a helyi időjárási jellemzőkkel egyaránt.

06 Patrik Schumacher Nature-w

Az algoritmikus tervezési módszerek jól használhatók az épület energetikai jellemzőinek követésére és optimalizálására egyaránt. Számos eltérő jelentéssel bíró külső paraméter megadható (hőmérséklet, benapozás, mikroklíma jellemzői, környező épületek geometriája, helyszín jellemzői stb.), amelyek eltérő módon befolyásolják majd az épület egészének és részeinek kialakítását, optimalizálását. (6. ábra.)

A parametrikus tervezési eljárás a természetben is megfigyelhető szabályrendszert veszi alapul. A természetes vegetációt figyelve képesek vagyunk pl. tájékozódni és akár ivóvízhez is jutni, hiszen a természetes vegetáció nemcsak a topográfia változásait tükrözi, de következtetni lehet a mikroklíma alakulására, és észrevehetjük azt, ha egy folyó van a közelünkben. A természet egyszerre csodálatosan szép és csodálatosan szervezett összhangot is alkot.

Ugyanezt a szervezettséget, összhangot és szépséget hivatott megvalósítani az algoritmikus tervezés is a természetben megfigyelhető szabályrendszerek tudatos és alázatos alkalmazásával.

Zaha Hadid világhírű, iraki születésű angol építészt az algoritmikus építészet egyik első és minden bizonnyal legfontosabb úttörőjének tekinthetjük. Az 1980-as évektől kezdődően szigorú tervezési alapelveket követve igyekezett elhagyni épületeiből a merev formákat, és az elemek egyszerű, egymástól független elhelyezését és ismétlését. Számos megvalósult épülete hűen szemlélteti tervezési alapelveit: szabad vonalvezetéssel megformált épületek, amelyek differenciált, mégis korrelált – azaz egymással kölcsönhatásban álló – térkapcsolatokat valósítanak meg. Egyedi, látványos, de soha nem unalmas, rendezett, érthető, energiatudatos szemlélettel megvalósított épületeket és városterveket alkotott (pl. az isztambuli Kartal városnegyed rehabilitációja, a bakui Heydar Aliyev Kulturális Központ, a lipcsei BMW központi épülete vagy a Chanel kortárs, mobil kiállítókonténer stb.). (7. ábra.)

07 HAC-ZHA-w

Alacsony energiaigényű épületek tervezése algoritmikus módszerekkel

A természetben megfigyelhető szabályrendszereket is hasznosító algoritmikus tervezési módszer látványos formák, épületek és városrendezési tervek előállítása mellett a társtervezők munkája során is jól hasznosítható gyakorlati alkalmazási lehetőségeket kínál. A generatív tervezési munkamódszer első lépéseként meg kell fogalmazni és le kell írni az épület tervezése során elérendő konkrét célokat, továbbá definiálni szükséges az összes olyan előírást, szabályt és minden egyéb kritériumot, amelyet figyelembe kell venni, vagy be kell tartani. Ilyen tervezéshez szükséges bemenő adat, illetve szabály lehet pl. a helyszín meteorológiai jellemzői (hőmérséklet, pára, szél, benapozás, stb.), környező épületek geometriai és felületi jellemzői, a tervezési program részletei, a bekerülési, illetve üzemeltetési költség mértéke, a helyi építési szabályozási, tűzvédelmi, energetikai előírások részletei.

Kapcsolódó cikk(ek):
Algoritmikus tervezés és alacsony energiájú épületek – II.

Fontos, hogy csúcstechnológiát használjunk a tervezési, kivitelezési és üzemeltetési folyamatok során! Ez komoly befektetést igényel ugyan, de megtérülése is garantált: a tervezés során olyan digitális modellt építünk, mely nemcsak látványterveket és tervdokumentációt biztosít, de a dinamikus épületenergetikai elemzések, gyártmánytervek és költségkimutatások során is elengedhetetlenül szükséges. A számítógépek használata egyrészt segít abban, hogy könnyen kezelni tudjuk az épületszerkezetek és elemek geometriai kialakítását; másrészt lehetővé teszi azt is, hogy megfelelő tervezési döntéseket hozva nemcsak szép, de jól működő és költségtakarékosan üzemeltethető épületek szülessenek." [4]

Ha fontos számunkra a jövő, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fenntartható fejlődés irányelveit. Építészetünk is kifejezi a fenntartható jövőt szem előtt tartó törekvéseinket. Ez nem azt jelenti, hogy felrakunk néhány kollektort vagy napelemet a tetőre, hanem azt, hogy az egész épületet – a kezdeti, koncepcionális tervfázistól kezdődően – úgy formáljuk meg, hogy az híven tükrözze és kihasználja a helyszín és az éghajlat adottságait, teljesítse a funkcionális és használati elvárásokat és előírásokat, és figyelembe vegye a költséghatékony üzemeltetési kritériumokat is. A KARPSAC intézet esetében a fenti tervezési irányelveknek és munkafolyamatoknak köszönhetően 42%-kal sikerült csökkentenünk az épület éves energiafogyasztását."[5]

08 KAPSARC ZHA-w

A KAPSARC intézet egy olyan élő, fejlődő organizmushoz hasonlít, ami sejtek osztódásaként keletkezett. Térbeli, hexagonális kiindulási formát használva, térbeli kristályszerű elemeket generálva, a helyi éghajlati és környezeti adottságokat figyelembe véve állították elő az épületet a sivatagban, az Arab-félszigeten. A hatszögletű térkapcsolatok lehetővé teszik azt, hogy a tervezési program minden részletkövetelménye teljesüljön. A külső, áttört épületburok olyan mikroklímát biztosít, mely védelmezi az alatta elterülő épületet a sivatagi éghajlat nagy hőmérséklet-ingadozásától. A belső terek – a huzamos tartózkodásra tervezett laboratóriumok, pihenő- és közlekedő zónák egyaránt – természetes világítást kapnak. Az árnyékolóval ellátott előterek és teraszok olyan pufferzónát alkotnak, amelyek segítenek mérsékelni a nagy napi hőmérséklet-ingadozás belső téri komfortra gyakorolt behatásait (8. ábra).

 

A cikk 2. részét következő számunkban közöljük.

Filetóth Levente
okl. építészmérnök

 

Jegyzetek
[1] Arturo Tedeschi, „AAD: Algorithms-Aided Design" (2014)
ISBN 978-88-95315-30-0
[2] Michael Hansmeyer: Building unimaginable forms, www.michaelhansmeyer.com
[3] The Autopoiesis of Architecture by Patrik Schumacher (Zaha Hadid Architects)
[4] Shajay Bhoosan, Computational Design Group, Zaha Hadid
Architects
[5] DaeWha Kang, Associate, Zaha Hadid Architects

 

 

Bemutatkozás

A Magyar Építéstechnika az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), valamint a Magyar Építőanyag és Építőipari Termék Szövetség (MÉASZ) hivatalos lapja. Iránymutató szakfolyóirat a magyarországi építőipar teljes szférájára. Gyakorlati beállítottságú, az építőipar valamennyi területével – a tervezéstől az alapanyaggyártáson keresztül a magas- és mélyépítő-ipari kivitelezéséig, ezek műszaki fejlesztéséig – számos szakmai témával foglalkozó, általános építőipari műszaki-kereskedelmi szakfolyóirat. Beszámol a szakterület műszaki fejlődéséről, az új technológiákról és termékekről, megoldást kínál a felvetődő problémákra. Rendszeresen tudósít az építőipar fontosabb hazai és külföldi eseményeiről, kiállításokról, kongresszusokról, szakmai tanácskozásokról. Különös figyelmet fordít olyan szakterületek példákkal illusztrált bemutatására, amelyek a tervezőknek, a kivitelezőknek, a kereskedőknek és a felhasználóknak, valamint a legkorszerűbb ismereteket elsajátítani kívánó tanulóifjúságnak egyaránt fontosak.

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web