2024. május 22., szerda

UJ HONLAP BANNER 250 100

AZ EGYES KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKHATÓSÁGOK

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás
Szakkérdés
Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másodfokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
A bányafelügye-let építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építmé-nyekre, valamint ezen létesítmé-nyek elvi építésének, használat-bavételének, fennmaradásá-
nak, átalakításá-nak, megszünte-tésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásá-nak első- és másodfokú engedélyezési eljárása.
Annak elbírá-lása, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további felté-
telek melletti megvalósítása esetén az állam-határ rendje biztosított-e,
a határrend-sértések és határ-események megelőzhe-
tők-e.
Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetében. Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
A bányafelügye-
let építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmény-
ekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építésének, használat-bavételének, fennmaradás-
ának, átalakításának, megszüntetésé-nek, továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának első- és másodfokú engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása,
hogy biztosít-hatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme jogszabályban foglalt köve-telményei.
Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, felszín alatti vizet, vagy kijelölt, illetve kijelölésalatt álló vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.
Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
A bányafelügye-
let építésügyi hatósági és építésfelügye-
leti hatáskörébe tartozó építmé-nyekre, valamint ezen létesítmé-nyek elvi építésének, használatba-vételének, fennmaradásá-
nak, átalakításának, megszünteté-sének, továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának első- és másodfokú engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása,
hogy biztosít-ható-e a vízbázis-védelemre, valamint a vizek lefolyására és az árvíz levonulására vonatkozó követelmé-nyek teljesü-lése. 
Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, felszín alatti víztartót, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A bányafelügye-let polgári felhasználású robbanóanya-gok forgalma-zására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárása.  A robbanó-anyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszkö-
zei, az őrzés-védelem
személyi felté-
telei biztosítot-tak-e, a robbanó-anyagok tárolási-körülményei
és az ezekről vezetett nyilvántatások megfelelőek-e.
Minden esetben.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A bányafelü-gyelet polgári felhasználású robbanóanya-gok forgalma-zására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárása.  A robbanó-anyagok tárolására szolgáló építmények megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak.  Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A bányafelü-
gyelet hatás-
körébe tartozó
egyes nyomás-
tartó berende-
zések létesíté-
sének (felállítá-sának) és használatbavé-telének engedélyezési eljárása. 
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása.  Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A bányafelü-
gyelet hatás-
körébe tartozó
egyes nyomás-
tartó berende-
zések létesíté-
sének (felállí-tásának) és használatbavé-telének engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén. 
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényre juttatása.  Minden esetben. Honvédelem-ért felelős miniszter   - 21 nap 
A bányafelü-
gyelet hatás-
körébe tartozó
egyes nyomás-
tartó berende-
zések létesíté-
sének (felállí-tásának) és használatbavé-telének engedélyezé-sére irányuló eljárás honvédelmi létesítmény területén. 
A létesítés-
re vonatkozó tűzvédelmi előírásokat teljesítették-e. 
Ha a kérelem
a bányafelü-gyelet hatáskö-rébe tartozó egyes nyomás-tartó berende-zések létesí-tésének (felállí-tásának) és használatba-vételének engedélyezé-sére irányul. 
Honvédelem-ért felelős miniszter   -  21 nap
Bányászati hulladékkezelő létesítmények bezárási eljárása.  A katasztrófa-védelmi előírásoknak való megfelelőség vizsgálata.  Ha a bezárást nem műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezik.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi
szerv területi szerve 
 -
„A" osztályú bányászati hulladékkezelő létesítmény építési és használatba-vételi engedélyezési eljárása.  Belső vészhelyzeti
terv megfelelősé-gének kérdése. 
Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
Geotermikus védőidom megállapítá-
sára irányuló eljárás. 
A geotermi-
kus védőidom kijelölése felszín alatti vizek minősé-
gi és mennyi-ségi védelmé-re gyakorolt hatásának vizsgálata. 
Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. 
Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Geotermikus védőidom megállapítá-
sára irányuló eljárás. 
A geotermi-
kus védőidom kijelölése ivóvízbázisra gyakorolt hatásának vizsgálata. 
Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Szénhidrogé-
nek felszín
alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárások. 
Annak elbírá-lása, hogy biztosítható-ak-e a felszíni és felszín
alatti vizek mennyiségi
és minőségi védelmének jogszabály-
ban foglalt követelményei. 
Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges, vagy a tevékeny-ség továbbfoly-tatásához környezetvédel-mi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint. 
Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Szénhidrogé-
nek felszín
alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárások. 
Az ivóvízbá-zisra gyakorolt hatás vizsgálata.  Ha a tevékeny-
ség megkezdé-séhez környe-zetvédelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfoly-tatásához környezetvédel-mi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, illetve kijelölés alatt álló kijelölt vízbázist érint. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A polgári felhasználású robbanóanya-gok forgalma-zására, tárolá-sára, gyártá-sára vonatkozó engedélyezési eljárás.  A robbanó-anyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, őrzésének technikai eszközei, az őrzés-védelem személyi feltételei biztosítottak-e,
a robbanó-anyagok tárolási körülményei
és az ezekről vezetett nyilvántartások megfelelőek-e. 
Ha a kérelem polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására irányul.  Tevékeny-
ség végzése szerint területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság 
Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A geotermikus védőidom megállapítá-
sára irányuló eljárás. 
A geotermikus védőidom kijelölésének
a felszín alatti vizek minőségi védelmére, a vízkészlet-gazdálkodásra, az ivóvízbázis-ra és a vizek mennyiségi állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata. 
Ha a kérelem tartalma szerint
a geotermikus védőidom megállapítá-
sára irányuló bányászati eljárásban a tevékenység megkezdésé-
hez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. 
Védőidom elhelyezke-dése szerint illetékes területi vízügyi hatóság   -  -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmé-nyek elvi építésének, használatbavé-telének, fennmaradásá-
nak, átalakítá-sának, megszünte-tésének,
továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának engedélyezési eljárása. 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékeny-
ség a kérelem-ben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti for-
galom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bánya-hatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Közlekedési hatáskörben eljáró járási/
fővárosi kerületi hivatal
Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építé-
sének, használat-bavételének, fennmaradá-
sának, átalakí-tásának, megszünte-tésének,
továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának engedélyezési eljárása. 
Annak elbírálása,
hogy a vasúti pálya terüle-tének nem közlekedési
célú igénybe-vétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel
a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján
- engedélyez-hető-e. 
Ha vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli bányászati építmény építését, elhelyezését, megszüntetését tervező személy a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulá-sának a megtagadását vagy a hozzájárulás-ban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tar-
tozó építmény-
ekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építé-
sének, használat-bavételének, fennmaradásá-
nak, átalakítá-sának, megszün-tetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának engedé-lyezési eljárása. 
Az építmény elhelyezkedé-sének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatásának vizsgálata a légiközlekedés-re, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközle-kedés bizton-ságára.  Ha a létesít-mény helye magyarországi repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől, rádiónavigá-
ciós ponttól számított 4 kilométeren belüli kijelö-lésű, 60 méternél magasabb létesítmény létesítése, 20 méternél magasabb létesítmény magyarországi repülőtértől,
fel- és leszálló-helytől, rádiónavigá-
ciós ponttól számított 10 kilométeren belüli létesí-tésű.
 
Légiközleke-dési hatóság   -  -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügye-
leti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre,
valamint ezen létesítmények
elvi építésének, használatbavé-telének, fenn-maradásának, átalakításának, megszünteté-sének, továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának v. engedélyezési eljárása. 
Annak elbírálása,
hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti
esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-
tóak-e. 
Ha az eljárás -
a bányák föld alatti létesítményei kivételével - honvédelmi vagy katonai célú létesít-mény műkö-
dési vagy védőterületén tervezett létesítmény megvalósítá-sára irányul. 
Honvédelem-ért felelős miniszter   -  21 nap
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építé-
sének, használat-bavételének, fennmaradá-
sának, átala-kításának, megszünteté-sének, továbbá rendeltetésük megváltozta-tásának engedélyezési eljárása. 
Annak vizsgálata, hogy biztosít-hatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzésének jogszabályban foglalt követelményei.  Ha a bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvé-delmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építé-
sének, használat-bavételének, fennmaradá-
sának, átala-kításának, meg-szüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának engedélyezési eljárása. 
Annak vizsgálata, hogy biztosít-hatóak-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményei.  Ha a bányászati tevékenység megkezdésé-
hez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó geoter-mikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmények elvi építésének, használatbavéte-lének, fennma-radásának, átalakításának, megszüntetésé-nek, továbbá rendeltetésük megváltoztatásá-nak engedé-lyezési eljárása. 
Annak vizsgá-
lata, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkor-mányzati rendeletben meghatározott természetvé-
delmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a kérelem-
ben megjelölt létesítmény
helyi jelentő-
ségű védett természeti
területet érint
vagy arra közvetlen hatást gyakorol, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvé-delmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. 
Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző  Megyei
kormány-
hivatal természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala 
 21 nap
A bányafelügye-
let építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe
tartozó építmé-nyekre, valamint
ezen létesítmé-
nyek elvi építé-
sének, használat-bavételének, fennmaradásá-
nak, átalakítá-sának, megszün-tetésének,
továbbá rendeltetésük megváltoztatá-sának engedélyezési eljárása. 
Annak
vizsgálata,
hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak
szerinti vagy további felté-
telek melletti megvalósítása esetén az államhatár
rendje bizto-sított-e,
továbbá, hogy
a határrendsér-tések és határ-események megelőzhetők-e. 
Ha kérelem tárgyát képező bányászati létesítmény az államhatártól számított 100 méteren belül épül.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
1. A bányafelü-gyelet bányá-szati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyására irányuló (kivett hely esetében
a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) eljárás.
3. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésé-re és lefejtésére irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására kedvezőtlen hatást gyakorol-e.  Ha a bányahatósági eljárás vasúti pályát vagy
annak szélső vágánya tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint,
és az építtető a vasútipályaháló-zat működtetője hozzájárulásá-nak a megtaga-dását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. 
Közlekedésért felelős miniszter   -  -
1. Bányafelü-gyelet bányá-szati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyására irányuló (kivett hely esetében
a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre készített mű-szaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváha-gyására
irányuló eljárás.
4. Bányabezá-rási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadá-sára irányuló eljárás. 
A létesítmény elhelyezkedé-sének, magassága, jellege közvet-len és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközle-kedés biztonságára.  Ha az eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult. 
Közlekedésért felelős miniszter   -  -
1. Bányafelü-gyelet bányá-szati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) iránti eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre készített mű-szaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Bányabezá-rási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadá-sára irányuló eljárás.
5. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás.
6. Bányatelek megállapítása iránti eljárás 
Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti
esetben vagy további feltételek mellett biztosítható-
ak-e. 
Ha az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadására irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásá-hoz feltétel nélkül hozzájárult. 
Honvédelem-ért felelős miniszter   - 21 nap
1. A bányafelü-gyelet bányá-szati szakigaz-gatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) iránti
eljárás.
3. Bányatelek megállapítása.
4. Feltárásra
és kiterme-
lésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyásá-
ra, módosítá-sára, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváha-gyására irá-nyuló eljárás.
5. Védőpillér kijelölésére, módosítá-
sára, meggyengíté-sére és lefejtésére irányuló
eljárás.
6. Bányabezá-rási műszaki üzemi terv jóváhagyá-
sára (módosí-tása), bányabezárás, tájrendezés végrehajtá-sának elfogadására irányuló eljárás.
7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló
eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy biztosítható-ak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzésének jogszabályban foglalt követelményei.  Ha bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvé-
delmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környezet-védelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadá-sára irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváha-gyásához feltétel nélkül hozzájárult. 
Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság  21 nap
1. A bányafelü-gyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos
első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) iránti eljárás.
3. Bányatelek megállapítása.
4. Feltárásra és kitermelésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás.
5. Védőpillér kijelölésére, módosítására, meggyengíté-sére és lefejtésére irányuló eljárás.
6. Bányabezá-rási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló
eljárás.
7. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy biztosít-hatóak-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményei.  Ha bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvé-delmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszíni
vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt
álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadá-sára irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásá-hoz feltétel nélkül hozzájárult. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság  -
1. A bányafelü-gyelet bányászati szakigazgatás-sal kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásai.
2. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása
is) iránti eljárás.
3. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
4. Feltárásra és kitermelésre készített
műszaki üzemterv jóváhagyására, módosítására, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló
eljárás.
5. Bányabezá-rási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtá-sának elfoga-dására
irányuló eljárás.
6. Föld alatti bánya-térségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy a létesít-mény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben
és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvé-
delmi követel-ményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a bányaha-tósági eljárás
helyi jelentő-
ségű védett természeti területet érint,
és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításá-hoz környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatá-sához környezet-védelmi működési engedély nem szükséges.
Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyására (módosítása); bányabezárás, tájrendezés végrehajtásá-nak elfogadá-sára irányuló eljárásban nem kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult. 
Települési önkormány-zat jegyzője, a fővárosban a főjegyző  Megyei kormányhi-
vatal termé-szetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala
 -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolásá-
ra vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása. 
A termőföld mennyiségi védelmének vizsgálata.  Ha a szakkér-dést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldet érint. 
Földvédelmi hatósági hatásköré-
ben eljáró
járási hivatal, több járási hivatal illetékességi területét
érintő esetek-ben a megyeszék-
hely szerinti járási hivatal, Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal,
a fővárosban Budapest Főváros Kormányhiva-tala XI. Kerületi Hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
3. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás. 
A termőföld minőségi
védelme követelmé-nyeinek vizsgálata. 
Ha a szakkérdést korábban önálló eljárásban nem vizsgálták és a bányászati tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg.  Megyei kormány-hivatal talajvédelmi igazgatási hatásköré-ben eljáró járási hivatala   -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
3. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
4. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.  Ha a szakkérdést korábban
önálló eljárásban
nem vizsgálták és a bánya-hatósági eljárás erdőt érint. 
Megyei kormány-hivatal erdészeti hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló
földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló
eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása. 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének
nem közleke-dési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Országos közútnál - gyorsforgalmi
út, valamint közúti határát-kelőhely közlekedési építményei esetében: Budapest Főváros Kormány-hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása. 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének
nem közle-kedési célú igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Országos közútnál - egyéb országos
közút esetében: fővárosi és megyei kormány-hivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításá-val, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása. 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének
nem közleke-dési célú igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forga-
lom biztonsá-gára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi közútnál
- a főváros kivételével a települési önkormány-
zat tulajdo-nában lévő helyi közutak esetében: a megyei kormány-hivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének
nem közleke-dési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyez-hető-e.
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi közútnál
- a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormány-hivatala III. Kerületi Hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítása. 
Annak vizsgálata,
hogy a közút területének
nem közleke-dési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek végrehajtásá-ra, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bányahatósági eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi közútnál
- a Fővárosi Önkormány-zat tulajdo-nában lévő helyi közutak esetében: Budapest Főváros Kormány-hivatala III. Kerületi Hivatala 
 -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata,
hogy a vasúti pálya terüle-tének nem közlekedési
célú igénybe-vétele a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel
a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtásá-
ra gyakorolt hatása
alapján - engedélyez-hető-e. 
Ha a bánya-hatósági eljárás vasúti pályát vagy annak szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint,
és az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásá-nak a megtaga-dását vagy a hozzájárulás-ban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. 
Közlekedésért felelős miniszter   -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapításá-val, valamint a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló
eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlá-tozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közleke-dési létesít-mények működését. 
Ha a bánya-hatósági eljárás egyéb vízi közlekedési létesítményt érint.  Budapest Főváros Kormány-hivatala  -  -
1. A szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
A létesítmény elhelyezkedé-sének, magassága, jellege köz-vetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére
és a légiköz-lekedés biztonságára. 
Ha a bányahatósági eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.  Közlekedésért felelős miniszter   -  21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-
tóak-e. 
Ha a bányahatósági eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti.  Honvéde-lemért felelős miniszter   - 21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy a tevé-kenység a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és
európai uniós
jogi követelmé-nyeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelménye-inek a kérelem-ben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapítá-sához környe-zetvédelmi engedély vagy egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környezet-védelmi működési engedély nem szükséges. 
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskö-rében eljáró járási hivatala   - 21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgá-lata, hogy a tevékenység a földtani közeg védelme követelménye-inek a kérelem-ben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az eljárással érintett bányá-
szati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításá-hoz környezet-védelmi
engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges. 
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   - 21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgá-
lata, hogy a tevékenység a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem követelménye-inek, a levegő-tisztaság-védelmi előírásoknak a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha az eljárással érintett bányá-
szati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapítá-sához környe-zetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges. 
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   - 21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgá-lata, hogy a tevékenység a tájvédelem jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az eljárással érintett bányá-
szati tevé-kenység megkezdésé-hez, bányatelek megállapítá-
sához környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges. 
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás. 
Annak vizsgá-
lata, hogy a
keletkező hulladék elhelyezése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása megfelel-e a hulladékgazdál-
kodási előírásoknak, szükséges-e hulladékkezelő létesítmény
létesítése,
merülnek-e fel
olyan, a hulladékgazdá-lkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy csak feltételekkel lehet megadni. 
Ha az eljárással érintett bányá-
szati tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapítá-
sához környe-zetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges, vagy a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges. 
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   - 21 nap
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy biztosít-hatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése jogszabályban foglalt követelményei. Ha a bányászati tevékenység megkezdésé-
hez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges, vagy
a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges és a tevékenység felszín alatti vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint.
Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  -  -
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgála-
ta, hogy a létesítmény vagy tevé-kenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvé-
delmi követel-ményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a bányaható-sági eljárás helyi jelentőségű
védett természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezet-
védelmi engedély vagy egységes környezet-használati
engedély nem szükséges vagy
a tevékenység továbbfolytatá-sához környe-zetvédelmi működési engedély nem szükséges.
Települési önkormány-zat jegyzője, a fővárosban a főjegyző  -  -
1. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítá-sával, valamint
a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai tárolására irányuló földtani kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése.
4. Szénhidro-gének felszín alatti tárolására vonatkozó bányatelek megállapítására irányuló eljárás
Annak vizsgá-lata, hogy a kérelem a régészeti örök-ség és a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a bánya-hatósági eljárás
a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott
vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telket érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.
Fővárosi és megyei kormány-hivatal kulturális örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  -  -
A bányafelü-gyelet hatás-körébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 14. alcímében meghatározott használatba-vételi engedé-lyezési eljárás.  A bányafelü-gyelet hatás-körébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi ható-sági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 13. alcímében meghatározott építési enge-délyezési eljárás keretében vizsgált szakkérdés.  Ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásá-
hoz a szak-
hatóság kikötéssel
vagy feltéte-lekkel járult hozzá, vagy
ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásá-nak tartalmát érinti. 
Építési enge-délyezési eljárásban érintett szakhatóság  Építési enge-délyezési eljárásban érintett szakhatóság   -

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web