2024. május 18., szombat

UJ HONLAP BANNER 250 100

10. Közlekedési ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Útügyi hatósági eljárás. Az adott útszakasz tervezett közúti jelzései és forgalom-technikai elemei az adott hely ismeretében közlekedés-biztonsági szempontból megfelelőek-e. A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek - a biztonsági minimum-követelmények sérelme esetén történő - korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-köve-telményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló útügyi hatósági eljárás, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható. Országos
Rendőr-főkapitányság
 -  -
Útügyi hatósági eljárás. A katasztrófa-védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása kérdésében. A transzeurópai közúthálózatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések engedélyezése, a működési engedélynek - a biztonsági
minimum-követelmények sérelme esetén történő - korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-követelményektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározására irányuló útügyi hatósági eljárás, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -  -
Útügyi hatósági eljárás. Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Útügyi hatósági eljárás.  Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Útügyi hatósági eljárás.  Annak elbírálása, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út, illetve ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Útügyi hatósági eljárás.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés.  Abban az esetben, ha az eljárás
- polgári repülőteret, a metró és földalatti vasúti létesítményét, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményét, valamint az alábbi, első végleges használatbavétellel nem rendelkező építmény létesítményét érinti,
- magas építmények,
- 20 000 m2 összesített
szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmény,
- a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmény,
- a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmény,
- az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőmű,
- a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmény, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik. 
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
Útügyi hatósági eljárás.  A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés.  Minden, az a) ponttól eltérő esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradá-sának és megszünteté-sének engedélyezé-sére, építésének elvi engedélyezé-sére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezé-sére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszab-bítására irányuló, továbbá - ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalá-sában foglalt feltételeket érinti - az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezé-sére irányuló útügyi hatósági eljárás.  Közúti jelzések, forgalomtech-nikai elemek és elhelye-zésük vizsgálata.  Gyorsforgalmi utak esetében.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradá-sának és megszünte-tésének engedélyezé-sére, építésének elvi engedélye-zésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezé-sére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszab-bítására irányuló, továbbá - ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalá-sában foglalt feltételeket érinti - az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezé-sére irányuló útügyi hatósági eljárás.  Közlekedés-biztonsági szempontból való megfelelősé-gének vizsgálata.  Gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak esetében.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradá-sának és megszünteté-sének engedélyezé-sére, építésének elvi engedé-lyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezé-sére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszab-bítására irányuló, továbbá - ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalá-sában foglalt feltételeket érinti - az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedé-lyezésére irányuló útügyi hatósági eljárás.  Közlekedés-biztonsági szempontból való megfelelősé-gének vizsgálata.  Helyi közutak esetében.  Városi (kerületi) rendőr-kapitányság  Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság 
 -
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradá-sának és meg-szüntetésének engedélyezé-sére, építésének elvi engedé-lyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezé-sére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszab-bítására irányuló, továbbá - ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalá-sában foglalt feltételeket érinti - az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezé-sére irányuló útügyi hatósági eljárás.  A vízmen-tesítése során összegyűjtött csapadék-vizek első vízjogi engedéllyel rendelkező befogadóig történő árta-lommentes elvezeté-sének vizsgálata.  Minden esetben.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezé-sére irányuló eljárás.  A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.  Minden esetben.  Országos Rendőr-főkapitányság   -  -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.  Közúti jelzések, forgalom-technikai elemek és elhelyezésük közlekedés-biztonsági szempontból való megfelelősé-gének vizsgálata.  Gyorsforgalmi utak, gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak esetében.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.  Közúti jelzések, forgalomtech-nikai elemek és elhelyezé-sük közleke-désbiztonsági szempontból való megfelelő-ségének vizsgálata.  Helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében.  Városi (kerületi) rendőr-kapitányság  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapi-tányság   -
Útépítés engedé-lyezése.  Annak elbírálása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-tóak-e.  Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett utak építésének engedélyezésére irányul.  Honvéde-lemért felelős miniszter   - 21 nap
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.  Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út esetén.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.  Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út esetén.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások.  Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonu-lására vonatkozó követelmé-nyeknek.  Gyorsforgalmi út esetén.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások. Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közforgalom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forgalomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén. Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások. Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelmé-nyeknek. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állo-máshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, közfor-galom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forga-lomba helyezése kivételével -, parkoló, zajár-nyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerékpárút - ha ezen létesít-mények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyo-lítására szolgálnak - engedélyezése esetén. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság  -
Útépítéssel kapcsolatos eljárások. Annak elbírálása kérdésében, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyá-sára, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelmé-nyeknek. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, főút, összekötő út, bekötőút, állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másod-rendű főút, gyűjtőút, közfor-galom elől el nem zárt magánút - a felsorolt utakon autóbusz öböl át-, kiépítése, forga-lomba helyezése kivételével -, parkoló, zajárnyé-koló fal, zajárnyé-koló töltés, valamint híd, felüljáró, alagút, aluljáró, kerék-párút - ha ezen létesítmények nem kizárólag gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - engedélyezése esetén. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság  -
Útépítés engedélyezése. Annak elbírálása, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megva-lósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, a határrend-sértések és határese-mények megelőz-hetők-e. Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetén. Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
Útépítés engedélyezése. A vasúti pálya területének igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtá-sára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e. A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli útügyi építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja. Közlekedésért felelős miniszter  -  -
Útépítés engedélyezése. Az építmény elhelyezése megfelel-e a település-rendezési követelmé-nyeknek és a helyi építési szabályzat-nak. Minden esetben, kivéve a nemzet-gazdaságilag szempontból kiemelt jelentő-ségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 6/H. § (14) bekezdés szerint megindított eljárás. Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat főjegyzője Állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal  -
Útépítés engedélyezése. Annak elbírálása, hogy a létesítmény vagy tevé-kenység a helyi önkor-mányzati rendeletben meghatá-rozott természet-védelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén. Települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző Fővárosi, illetve megyei kormány-hivatal 21 nap
A közúti alagutaknak a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „B" Mellékle-tének 9. rész 9.1 fejezet szerinti jármű-jóváhagyási eljárás. A járműre szerelt felépítmény műszaki biztonsági szempontú megfelelő-ségének a megálla-pítása. Minden esetben. Műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal közle-kedési hatósági feladat-körében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala Budapest Főváros Kormány-hivatala  -
A közúti alagu-taknak a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A" Melléklet 1. rész 1.9.5 pontja szerinti kategóriához rendelésében. A katasztró-favédelem-mel össze-függő létesítési és használati szempontok érvényre juttatása. Minden esetben. Belügyminisz-térium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság  -  -
A radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélye-zésére irányuló eljárás. A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szüksé-ges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása. Minden esetben. Országos Rendőr-főkapitányság  -  -
A transzeurópai közútháló-zatnak Magyarország területén lévő alagútjaival kapcsolatos, az alagút kiviteli tervének jóváhagyása, az alagút működési engedélyének kiadása, a működési engedélytől történő eltérések enge-délyezése, a működési engedélynek - a biztonsági minimum-követelmények sérelme esetén történő - korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimum-követelmé-nyektől való eltérések engedélyezése iránti, valamint azoknak a feltételeknek a meghatározá-sára irányuló eljárásban, amelyek teljesülése esetén az alagútban a rendeltetés-szerű üzem helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára újra megnyitható. Az adott útszakasz tervezett közúti jelzései és forgalom-technikai elemei az adott hely ismeretében közlekedés-biztonsági szempontból megfelelőek-e. Minden esetben. Országos Rendőr-főkapitányság  -  -
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.  A kataszt-rófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -  -
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.  Abban a kérdésben, hogy a repülőtér tervezett meteorológiai műszerezett-sége, a műszerek mennyisége, elhelyezése, illetve mérési pontossága megfelel-e az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, 1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény (a továbbiak-ban: Chicagói Egyezmény) alapján a Meteorológiai Világszer-vezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak, a futópályák tervezett kiépítése az uralkodó széliránynak megfelelő-e, hiteles éghajlati adatokból, megfelelő szakisme-rettel készült-e az engedélyezési dokumentá-ciónak a repülések végrehajtása szempont-jából mérvadó meteorológiai körülménye-ket bemutató része.  Minden esetben.  Országos Meteorológiai Szolgálat   -  -
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.  Termőföldön megvalósuló tevékenység esetén, - a termőföld minőségi védelme kérdésében - polgári repülőtér elvi létesítésének és használat-bavételének engedélye-zése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésé-nek és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszünte-tésének engedélye-zése kivételével.  Minden esetben.  Megyei kor-mányhivatal talajvédelmi feladat-körében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatala   -  -
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.  Az egészség-károsító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér kör-nyezetében a légiközleke-désből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkér-désben.  Minden esetben.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi feladat-körében eljáró járási (fővárosi) kerületi hivatala   -  -
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárás.  Ha a tevé-kenység megkezdé-séhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy az enge-délyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatá-rozott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatá-rozott küszöb-értéket nem éri el vagy a tevékeny-ségre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül - az V. osztályú repülőtér kivételével - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követel-ményeknek, a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni véde-lemre vonat-kozó szabá-lyoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékeny-ség következ-tében jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e.  Minden esetben.  A területi környe-zetvédelmi és természet-védelmi hatóság   - 21 nap
A légi közle-kedési ható-ságnak a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárása. A repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működ-tetéséhez szükséges feltételeknek, valamint teljesülnek-e a 300/2008/
EK rendelet-ben foglalt alapköve-telmények. 
Minden esetben.  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárása.  Hatáskörébe tartozó fela-datrendszer alapján végrehajtott védelmi kockázat felmérése céljából.  Minden esetben.  Alkotmány-védelmi Hivatal   -  -
A légi közleke-dési hatóság-nak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének engedé-lyezésére, használatba-vételének en-gedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedé-lyezésére, használatba-vételi engedé-lyezésére, fennmaradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárása.  A repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működ-tetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határelle-nőrzéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapköve-telmények.  Minden esetben.  Rendőr-főka-pitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének engedé-lyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedé-lyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárása.  A katasztrófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének engedé-lyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélye-zésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárása.  A tevékeny-ség a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely az ott meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre az ott megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének engedé-lyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedé-lyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárása.  A tevékeny-ség az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellék-letében meghatá-rozott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely az ott meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre az ott megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásában.  Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szükséges feltételek megléte. Az államhatártól számított 100 méteren belül telepített légi-forgalmi berende-zések esetén.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság  Országos
Rendőr-főkapitány-ság 
 -
A légi közle-kedési ható-ságnak a radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továb-bítása, valamint földi kiszolgálásának engedélye-zésére irányuló eljárása. A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szüksé-ges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása. Minden esetben. Országos Rendőr-főkapitány-ság  -  -
A légi közleke-dési hatóság-nak a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközleke-dés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormányrende-let alapján védelmi tiszt kijelölésére kötelezett szervezetek védelmi tisztje és a védelmi felelős kijelölé-sének és visz-szavonásának jóváhagyá-
sára irányuló eljárása. 
A kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata.  Minden esetben.  Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terrorelhárí-tási Központ   -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a nemzeti légi-közlekedés védelmi minőség-biztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárása.  A nemzeti légiközleke-dés védelmi minőség-biztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata.  Minden esetben.  Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terrorel-hárítási Központ   -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a repülőtéri védelmi program, az ahhoz kap-csolódó belső védelmi minőség-biztosítási program és védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló eljárása.  A repülőtéri védelmi program, az ahhoz kap-csolódó belső védelmi mi-nőségbiztosí-tási program és védelmi képzési terv a légiközleke-dés biztonsá-gával kapcso-latos követel-ményeknek megfelel-e.  Minden esetben.  Rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légi közlekedési hatóságnak a légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működteté-sének jóváha-gyására irányuló eljárása.  A légiközle-kedés védelmi berende-zések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelő-sége.  Minden esetben.  A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a légi-közlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működteté-sének jóváha-gyására irányuló eljárása.  A lehetséges biztonsági kockázati szintjének kérdésében.  Minden esetben.  Alkotmány-védelmi Hivatal   -  -
A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér kényszer-helyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárása.  A repülőtér kényszer-helyzeti terve a jogellenes cselekmé-nyek megelő-zésével és felszámo-lásával kapcsolatos követelmé-nyeknek megfelel-e.  Minden esetben.  A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légi közle-kedési ható-ságnak a radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélye-zésére irányuló eljárása.  A radioaktív anyag munkaválla-lókra és lakosságra gyakorolt hatása.  Minden esetben.  Országos Atomenergia Hivatal   -  -
A légi közlekedési hatóságnak a repülőtér kényszer-helyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárása.  A repülőtér kényszer-helyzeti tervében foglaltak megfelel-e a katasztrófa-védelem erő- és eszköz-rendszerének beépített mobil és stabil felszerelése.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása.  A tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása feltételeinek való megfe-lelés, vala-mint annak elbírálása kérdésében, hogy a tiltott tárgy, annak beviteli céljára figyelemmel, kockázatot jelent-e a légiközle-kedés bizton-ságára vagy a közbiz-tonságra.  Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik.  A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság   -  -
A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása.  A bevitel és a szigorított védelmi területen történő munkavégzés során kialakuló biztonsági kockázat szintjének vizsgálata.  Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik.  Alkotmány-védelmi Hivatal   -  -
A légi közlekedési hatóságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet melléklet 4.4.2. pontja alapján a légijármű fedélzetére tiltott eszközök felvitelére irányuló engedélyezési eljárás.  Az engedély-ben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközle-kedés védelme szempont-jából.  Minden esetben.  Az Alkotmány-védelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terrorelhá-rítási Központ   -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.3.1.4. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárása. A tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása, felhasználása kérdésében, valamint terrorveszély kérdésében. Ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f) pontjába tartozik. Terrorelhá-rítási Központ  -  -
A légi közlekedési hatóságnak légiforgalmi irányító szolgálat védelmi tervének jóváhagyására irányuló elsőfokú eljárása. A védelmi terv a terrorizmus elleni véde-kezés és a nemzetbiz-tonsági szempon-toknak megfelel-e. Minden esetben. Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terror-elhárítási Központ  -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatal-mazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás. A védelmi ellenőrzések végrehajtása és a fizikai Minden esetben. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatal-mazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás. Az engedély-ben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközleke-dés védelme szempont-jából. Minden esetben. Alkotmány-védelmi Hivatal  -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatal-mazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás. Az engedély-ben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközle-kedés védelme szempont-jából. Minden esetben. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv  -  -
A légi közle-kedési ható-ságnak a meghatal-mazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatal-mazott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárása. Az engedély-ben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközle-kedés védelme szempont-jából. Minden esetben. Terrorelhá-rítási Központ  -  -
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének engedé-lyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési enge-délyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélyezé-sére és bontására irányuló hatósági eljárás. A katasztrófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés. Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -
Leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.  A katasztrófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfe-lelés kérdé-sében.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásai.  A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesí-tése.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárás. Abban a kérdésben, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működ-tetéséhez szükséges feltételeknek, valamint tel-jesülnek-e a 300/2008/EK rendeletben foglalt alap-követelmé-nyek Minden esetben. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
A repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárás. A hatáskö-rébe tartozó feladat-rendszer alapján végrehajtott védelmi kockázat felmérése céljából. Minden esetben. Alkotmány-védelmi Hivatal  -  -
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének enge-délyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési enge-délyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárás. Abban a kér-désben, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működ-tetéséhez, nemzetközi repülőtér esetében a határellenőr-zéshez szükséges feltételeknek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapkövetel-mények. Minden esetben. A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
A polgári repü-lőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesí-tésének enge-délyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesíté-sének, fejlesz-tésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általá-nos építmé-nyek építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás. A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvénye-sítése. Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -
A polgári repü-lőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesí-tésének enge-délyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesíté-sének, fejlesz-tésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás. Annak elbírálása, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, az eszközök karban-tartottsága megfelel-e a Chicagói Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszer-vezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak, valamint a repülés-meteorológiai információk hiteles forrásból származnak-e. Repülőtéri meteorológiai berendezések létesítési és üzembe helyezési eljárása során. Országos Meteorológiai Szolgálat  -  -
A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezé-sére, létesí-tésének enge-délyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-yezésére és bontására irányuló hatósági eljárás. A termőföldön megvalósuló tevékenység esetén - a termőföld minőségi védelme kérdésében - a polgári repülőtér elvi létesítésének és használat-ba-vételének engedélye-zése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésé-nek és meg-szüntetésé-nek szabá-lyairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszünteté-sének enge-délyezése kivételével. Minden esetben. A megyei kormány-hivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal  -  -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesíté-sének, fej-lesztésének és megszünteté-sének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó álta-lános építmé-nyek építési engedélye-zésére, hasz-nálatbavételi engedélye-zésére, fenn-maradási engedélye-zésére és bontására irányuló hatósági eljárás. Az egészség-károsító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környeze-tében a légi-közlekedésből adódó zaj és rezgés okoz-ta, egész-ségre gyako-rolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkér-désben. Minden esetben. A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala A népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal  -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesíté-sének, fejlesz-tésének és megszünteté-sének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszünte-tésének szabá-lyairól szóló kormányren-delet hatálya alá tartozó általános épít-mények építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás. Ha a tevékenység megkezdésé-hez környe-zetvédelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges, vagy az engedélye-zési eljárás a Khvr. 3. számú mellékleté-ben meghatá-rozott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatá-sát szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatáro-zott küszöb-értéket nem éri el, vagy a tevékenység-re a Khvr.-ben megálla-pított feltétel nem teljesül - az V. osztályú repülőtér kivételével - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek, a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékeny-ség következ-tében jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e.  Minden esetben.  A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési enge-délyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélyezé-sére és bontására irányuló hatósági eljárás.  A nemzetközi forgalom számára tervezett repülőtér esetében, annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítottak-e a vámeljárás feltételei.  Minden esetben.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás   -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési enge-délyezésére, használatba-vételi enge-délyezésére, fennmaradási engedélyezé-sére és bontására irányuló hatósági eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség vé-delme jogsza-bályban rögzített követelmé-nyeinek - a kérelemben foglaltak szerint vagy további felté-telek mellett - megfelel-e, amennyiben a repülőtér létesítése, valamint fejlesztése esetén a futópályák számának növelésére, műszaki jellemzőinek megváltozta-tására, füves repülőtéren szilárd burko-latú futópálya kiépítésére, a meglévő futó-pálya hosszá-nak hosszab-bítására, gurulóút hálózat bőví-tésére, továb-bá a több megvalósulási szakaszra bontott épít-kezés eseté-ben, a továb-bi szakaszok-ban megépí-tendő épít-mény építé-sére irányuló tevékenység nyilvántartott régészeti lelő-helyen vagy régészeti védőövezet területén valósul meg.  Minden esetben.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal örökségvé-delmi hatás-körében eljáró járási (fővá-rosi kerületi) hivatala  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repülő-tér létesítésé-nek, fejleszté-sének és meg-szüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszünte-tésének szabá-lyairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó általá-nos építmé-nyek építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek - a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - megfelel-e, ha a tevé-kenység műemléki területen vagy nyilván-tartott műemléki értéket, műemléket érintően valósul meg.  Minden esetben.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal örökségvédel-mi hatásköré-ben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesítésé-nek, fejleszté-sének és meg-szüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatálya alá tartozó álta-lános építmé-nyek építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.  A repülőtér területén lévő, a repü-lőtér létesíté-sének, fej-lesztésének és megszün-tetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszün-tetésének szabályairól szóló kor-mányrendelet hatálya alá tartozó általá-nos építmé-nyekkel kapcsolatos eljárásokban - az építés-ügyi és épí-tésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzé-sekről, valamint az építésügyi hatósági szolgálta-tásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiak-ban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 57. §-ában meg-határozottak szerint a helyi építési sza-bályzatnak, a szabályozási tervnek, az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló tör-vényben foglalt feltéte-leknek való megfelelés kérdésében.  Minden esetben.  A repülőtér fekvése szerinti az építésügyi és az építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdé-sében megha-tározott elsőfokú kiemelt építésügyi hatóság  Az építésügyi és az építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdé-sében megha-tározott hatóság   -
A polgári repü-lőtér elvi létesí-tésének enge-délyezésére, létesítésének engedélyezé-sére, haszná-latbavételének engedélyezé-sére, a repü-lőtér létesíté-sének, fejlesz-tésének és megszünte-tésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszünte-tésének szabályairól szóló kormány-rendelet hatá-lya alá tartozó általános épít-mények építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási engedé-lyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.  Ha a tevé-kenység megkezdé-séhez kör-nyezetvédel-mi engedély vagy egysé-ges környe-zethasználati engedély nem szükséges, vagy az en-gedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatáro-zott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatáro-zott küszöb-értéket nem éri el, vagy a tevékeny-ségre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül - az V. osztályú repülőtér kivételével - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek, illetve az ivóvízbá-zisok védel-mére vonat-kozó szabá-lyoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Minden esetben.  A területi vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság  Az országos vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság   -
A vízi repülő-tér, állami repülések cél-jára szolgáló repülőtér és közös felhasz-nálású repü-lőtér kivételé-vel repülőtér üzemelteté-sének engedé-lyezésére irányuló eljárás.  Ha az üze-meltetéshez környezet-védelmi engedély vagy egysé-ges környe-zethasználati engedély nem szükséges, annak elbírá-lása kérdé-sében, hogy szükséges-e zajgátló intéz-kedések elő-írása, továb-bá az üzemel-tetés a kére-lemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek.  Minden esetben.  A megyei kormány-hivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A vízi repü-lőtér, állami repülések céljára szolgáló repülőtér és közös felhasz-nálású repülőtér kivételével repülőtér üzemel-tetésének engedélyezé-sére irányuló eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések üzemeltetése, az eszközök karbantar-tottsága megfelel-e Chicagói Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszer-vezet és a Nemzetközi Polgári Repü-lési Szervezet által megálla-pított előírásoknak.  Minden esetben.  Országos Meteorológiai Szolgálat   -  -
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.  A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesí-tése.   - A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerv   -
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.  Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határese-mények meg-előzéséhez szükséges feltételek megléte.  Az államhatártól számított 100 méteren belül telepített légiforgalmi berendezések esetén. A megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.  Annak elbírálása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha a légiforgalmi berendezés védett természeti területen, Natura 2000 területen történik vagy ezekre közvetlen hatással van, valamint a légiforgalmi berendezés telepítéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  A megyei kormány-hivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, az eszközök karbantar-tottsága megfelel-e a nemzetközi polgári repü-lésről szóló, Chicagóban, 1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszerve-zet és a Nem-zetközi Polgári Repü-lési Szervezet által megálla-pított előírás-oknak, vala-mint a repü-lés-meteoro-lógiai infor-mációk hiteles forrás-ból származ-nak-e.  Repülőtéri meteorológiai berendezések létesítési és üzembe helyezési eljárása során.  Országos Meteorológiai Szolgálat   -  -
A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban.  A berendezés sugár-egészségügyi hatásai, kockázatai.  A berendezés típuscseréje, valamint a repü-lőtér területén történő légiforgalmi berendezés tele-pítése kivételével a nem ionizáló sugárzó berende-zést szolgáló építmény hatósági engedélyezése esetén.  A sugár-egészségügyi feladatokra illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormány-hivatal  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védő-övezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.  Az egészség-károsító koc-kázatok és esetleges hatások felmérésével, valamint a repülőtér környeze-tében a légi közlekedésből adódó zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdé-sekben, valamint kórházra vagy jelentős gyógyüdülő-helyre való tekintettel az E-jelű zaj-gátló övezet kijelölése szükségessé-gének elbírálása kérdésében.  Minden esetben.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegészség-ügyi hatás-körében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  A népegész-ségügyi ha-táskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.  Annak vizs-gálata, hogy a zajmonito-ring rendszer kiépítése a környezeti zaj mérésére indokolt-e, hogy a tervezett zajcsökken-tési intézke-dések milyen feltételek mellett segítik elő a környe-zet zajvédel-mi állapotá-nak javítását, valamint, országos jelentőségű védett termé-szeti területek és Natura 2000 területek érintettsége esetén, annak elbírálása kérdésében, hogy a zajgátló védőövezet kijelölése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Minden esetben.  A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatás-körében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi kiszolgálásának engedélye-zésére irányuló eljárás.  A radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.  Minden esetben.  Országos Rendőr-főkapitányság   -  -
A nyilvános repülőtérre, leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás.  Annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység a honvédelmi célú légi-közlekedés biztonságát, így különösen a honvéde-lemért felelős miniszter által létrehozott légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, Magyarország légterének védelmét ellátó szolgá-latok tevé-kenységét vagy a Magyar Honvédség, illetve a szövetséges fegyveres erők feladata-inak ellátását akadályozza-e.  Minden esetben.  A katonai légügyi hatóság   -  -
A leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás. A katasztrófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében. Minden esetben. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -
A leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás. Annak elbí-rálása, hogy a tevékeny-ség a termé-szet védel-mére vonat-kozó nemzeti és közösségi jogi követel-ményeknek, a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni véde-lemre vonat-kozó szabá-lyoknak, valamint a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további felté-telek mellett megfelel-e. Minden esetben. A megyei kormány-hivatal kör-nyezetvédelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal Pest Megyei Kormány-hivatal 21 nap
Környezet-védelmi szempontból korlátozott légtér hajtó-művel felszerelt légijárművel, valamint hőlégballonnal történő igény-bevételének előzetes hatósági engedélyezési eljárás. a) térképezés céljából tör-ténő repülés,
b) mérő-kamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,
c) egyéb kép-rögzítés, illet-ve felvétel-készítés céljából történő repülés,
d) szúnyog-irtás, mező- és erdőgaz-dasági légi munkavég-zés céljából végzett repülés,
e) polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezeték-ellenőrzés, vadszám-lálás) céljából végzett repülés,
f) egyéb, közérdekű célból történő repülés esetén - a (2) bekezdésben meghatáro-zott szakkér-désben - (2) Az (1) bekez-désben meg-határozott szakhatóság állásfoglalá-sában a) értékeli az engedélyezés tárgyát képe-ző tevékeny-ségnek a védett és a fokozottan védett, valamint a közösségi jelentőségű madárfajok egyedeire, populációira, élő-, táplál-kozó- és szaporodó-helyeire gyakorolt várható hatását, és b) a természeti értékek veszélyez-tetésének elkerülése, valamint a veszélyez-tetés mérté-kének csök-kentése érde-kében - a repülési szabályok figyelembe-vételével - a repülési útvonalra, a repülési magasságra, illetve a repülés időtartamára vonatkozóan feltételeket határozhat meg.
Minden esetben. A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal Pest Megyei Kormány-hivatal 21 nap
Légijármű rendszeres használatára nem nyilvános fel- és leszállóhely létesítésének engedélye-zésére irányuló eljárás. Annak elbírálása, hogy a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak megfelel-e. Minden esetben. A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal Pest Megyei Kormány-hivatal 21 nap
A polgári légi-közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközleke-dés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló kormány-rendelet alap-ján védelmi tiszt kijelölé-sére kötelezett szervezetek védelmi tisztje és a védelmi felelős, valamint a védelmi oktató kijelölésének és visszavoná-sának jóváha-gyására irányuló eljárás. A kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében. Minden esetben. Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terrorel-hárítási Központ  -  -
A nemzeti légiközlekedés védelmi minő-ségbiztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárás. A nemzeti légi közlekedés védelmi minőség-biztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében. Minden esetben. Az Alkotmány-védelmi Hivatal és a Terror-elhárítási Központ  -  -
A repülőtéri védelmi program, az ahhoz kap-csolódó belső védelmi minőség-biztosítási program és védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy a repülőtéri védelmi program, az ahhoz kap-csolódó belső védelmi minőség-biztosítási program és védelmi kép-zési terv a légiközle-kedés bizton-ságával kapcsolatos követelmé-nyeknek megfelel-e.  Minden esetben. A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főka-pitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos Rendőr- főkapitány-ság   -
A légiközle-kedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és működte-tésének jóvá-hagyására irányuló eljárás.  A légi közle-kedés védelmi berendezé-sek, eszközök és védelmi rendszerek megfelelő-ségének kérdése.  Minden esetben. A repülőtér fekvése szerint illetékes
rendőr-főka-pitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
A robbanó-anyag-kereső kutya és vezetője jóváhagyására irányuló eljárás.  A légi közle-kedés védel-mi berende-zések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelő-ségének kérdése.  Minden esetben. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
A repülőtér kényszer-helyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárás.  Annak elbírálása kérdése, hogy a) a repülőtér kényszer-helyzeti terve a jogellenes cselekmé-nyek megelő-zésével és felszá-molásával kapcsolatos követelmé-nyeknek megfelel-e.  Minden esetben. A repülőtér fekvése szerint illetékes
rendőr-főkapitány-ság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
Országos
Rendőr-főkapitány-ság 
 -
A repülőtér kényszer-helyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárás.  Annak elbírálása kérdése, hogy a repülőtér kény-szerhelyzeti tervébe foglaltak megfelelnek-e a katasztrófa-védelem erő- és eszköz-rendszeré-nek, beépített mobil, stabil felszerelé-sének.  Minden esetben.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve   -
A 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.6.2. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárás.  Abban az esetben, ha a bevinni szándékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1-A. Függelékébe tartozik: a) a tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása feltételeinek való megfe-lelés, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy a tiltott tárgy, annak beviteli céljára figyelemmel, kockázatot jelent-e a légiközle-kedés biztonságára vagy a közbizton-ságra.  Minden esetben.  A repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főka-pitányság, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság   -  -
A 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 1.6.2. pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló eljárás.  Abban az esetben, ha a bevinni szán-dékozott tiltott tárgy a 2015/1998 bizottsági (EU) végre-hajtási rendelet Melléklet 1-A. Függelékébe tartozik: a tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, táro-lása, felhasz-nálása kér-désében, valamint terrorveszély kérdésében.  Minden esetben. Terrorelhárí-tási Központ   -  -
Meghatalma-zott ügynök, az ismert szállító és a fedélzeti ellátmány meghatalma-zott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.  A védelmi ellenőrzések végrehajtása szakkér-désben.  Minden esetben. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  Országos
Rendőr- főkapitány-ság 
 -
Meghatalma-zott ügynök, az ismert szállító és a fedélzeti ellátmány meghatalma-zott beszállítója minősítése tárgyában indult eljárás.  Abban a szak-kérdésben, hogy az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközleke-dés védelme szempont-jából.  Minden esetben. Az Alkotmány-védelmi Hivatal, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a Terrorelhá-rítási Központ   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű beren-dezések működésére és a légi-közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, használat-bavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű beren-dezések működésére és a légi-közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén.  A katonai légügyi hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű beren-dezések működésére és a légi-közlekedés biztonságára.  Távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépí-tésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagas-ságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagas-ságot növelő bővítése esetén.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű berende-zések műkö-désére és a légiköz-lekedés biztonságára.  Távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  A katonai légügyi hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiköz-lekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építményma-gasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építményma-gasságot növelő bővítése esetén, bontási engedé-lyezési eljárás kivételével.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepí-tésű beren-dezések működésére és a légiköz-lekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építményma-gasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építményma-gasságot növelő bővítése esetén, bontási engedélyezési eljárás kivételével.  A katonai légügyi hatóság   -  -
Építési, össze-vont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az építmény elhelyezke-désének, ma-gasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a polgári légi-közlekedés biztonságára, a repülési eljárásokra, a léginavigációs szolgálatokra, továbbá a földi telepí-tésű navigá-ciós berende-zések működésére.  Bontás kivételével, ha az eljárás
a) polgári repülőtér, valamint a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belüli,
b) polgári repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer - kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér esetében 500 m - távolságon belül 40 méternél magasabb,
c) beépítésre szánt területen 100 méternél magasabb, és
d) beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építményre vonatkozik. 
A polgári célú légiközleke-désre gyako-rolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközleke-dési hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti össze-vont telepítési eljárás integrált építési engedé-lyezési szaka-szában az építési engedé-lyezési eljárás és az országos építési követel-ményektől való eltérés enge-délyezési eljárása esetén.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosít-hatóak-e.  Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Honvéde-lemért felelős miniszter   -  -
Közös felhasz-nálású repülőtér repülőtér-rendjének jóváhagyására irányuló eljárás.  A repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében.  Minden esetben.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Közös felhasz-nálású repülő-tér üzemben-tartási engedé-lyezésére irányuló eljárás.  A repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében.  Minden esetben.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Eseti légtér kijelölésére irányuló elsőfokú eljárás.  Eseti légtér kijelölésének a polgári légiforgalom biztonságára gyakorolt hatásának, a légtérszer-kezetben és a légiforgalmi szolgáltatást érintő változások kérdésében.  Minden esetben.  A légiközle-kedési hatóság   -  -
Telekalakítási eljárás  A tervezett telekalakítás nem korlá-tozza-e indokolatlanul vagy indoko-latlan mér-tékben a polgári célú légiközle-kedést, illetve a repülőtéri létesítmények működését.  Ha a telekalakítás meglévő állandó, ideiglenes működésű repülőtér területét érinti.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A polgári repü-lőtér elvi léte-sítésének engedélyezé-sére, létesíté-sének enge-délyezésére, használatba-vételének engedélyezé-sére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszünte-tésének, vala-mint a leszál-lóhely létesí-tésének és megszünteté-sének szabá-lyairól szóló kormányren-delet hatálya alá tartozó általános épít-mények építési engedélyezé-sére, haszná-latbavételi engedélyezé-sére, fennma-radási enge-délyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.  Az egészség-károsító koc-kázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér kör-nyezetében a légiközleke-désből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálata.  A polgári repülőtér létesítése, haszná-latbavétele, fejlesztésének és megszünteté-sének, valamint a leszállóhely létesítése és megszüntetése, a hozzá tartozó általános épít-mények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  A népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárás.  Az egészség-károsító kockázatok és esetleges hatások felmérésével, valamint a repülőtér környezeté-ben a légi közlekedés-ből adódó zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások vizsgálata.  A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölése.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  A népegész-ségügyi hatásköré-ben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
A vasúti közle-kedési ható-ságnak a vasúti építmény engedélyezé-sére irányuló eljárása.  Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szük-séges felté-telek, vala-mint a közle-kedésbizton-sági köve-telmények megállapí-tása.  Minden esetben.   - Országos Rendőr-főkapitány-ság   -
A vasúti köz-lekedési ható-ságnak a vasúti építmény enge-délyezésére irányuló eljárása.  A katasztrófa- és tűzvéde-lemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés.  Ha az eljárás vasúti alagutat érint.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  Belügyminisz-térium Orszá-gos Kataszt-rófavédelmi Főigazgató-ság   -
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, vala-mint a vasúti üzemi létesít-ményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgó-járdák enge-délyezésére irányuló eljárás. Az épület, építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása, az épület kiüríthető-sége és a létesítmény-ben tartóz-kodó szemé-lyek menekít-hetősége. A következő esetekben:
a) vasúti állomások, vasúti üzemi létesítmények, valamint a területükön lévő felvonók esetén;
b) kiürítésre, menekítésre figyelembe vett mozgólépcsők, és mozgójárdák esetén.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve Belügyminisz-térium Orszá-gos Kataszt-rófavédelmi Főigazgató-ság  -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás. Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határese-mények megelőzé-séhez szükséges feltételek, valamint a közlekedés-biztonsági követelmé-nyek megál-lapítása kérdésében. Minden esetben. A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság
Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
A vasúti építmény engedélyezé-sére irányuló eljárás. A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-tóak-e. A vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban, ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett vasúti építményre vonatkozik. Honvéde-lemért felelős miniszter  - 21 nap
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás. Az ezen épít-ményekkel, berendezé-sekkel összefüggő műszaki biztonsági követelmé-nyeknek való megfelelés kérdésében. Ha az építési tevékenység jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő berendezést érint. Budapest Főváros Kor-mányhivata-lának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti, fővárosi és megyei kormány-hivatal műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal Budapest Főváros Kormány-hivatala  -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás. Az építmény a kulturális örökség védelme jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul. A fővárosi és megyei kormány-hivatal örök-ségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala Budapest Főváros Kormány-hivatala  -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás. Az építmény vagy az építési tevé-kenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek, valamint a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a tevékeny-ség követ-keztében jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e. Ha az építmény külterületen, továbbá belterü-leten egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, vagy a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül. A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás.  A tevékeny-ség a termé-szet védelmé-re vonatkozó helyi önkor-mányzati rendeletben meghatáro-zott köve-telmények-nek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló vasúti építmény esetén.  A települési önkormányzat jegyzője; a fővárosban a főjegyző  A fővárosi és megyei kormány-hivatal  21 nap
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás.  A tevékeny-ség az erdő védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Erdőben, erdőgaz-dálkodási tevé-kenységet közvet-lenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló - normál és keskeny nyomtávú - vasúti pályaépítmény esetén.  A megyei kormány-hivatal erdészeti hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal  Az erdészeti hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormány-hivatal   -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás.  A közút terü-letének nem közlekedési célú igénybe-vétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forga-lom biztonsá-gára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Gyorsforgalmi út, valamint közúti határ-átkelőhely közlekedési építményei esetében Budapest Főváros Kormány-hivatala  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárás.  A közút terü-letének nem közlekedési célú igény-bevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Gyorsforgalmi út, valamint közúti határ-átkelőhely közlekedési építményei kivételével, az országos közút, továbbá a főváros kivételével a települési ön-kormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a megyei kormány-hivatal közlekedési hatósági fela-datkörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A vasúti épít-mény engedé-lyezésére irányuló eljárásban.  A közút terü-letének nem közlekedési célú igény-bevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti for-galom bizton-ságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti, és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatala közlekedési hatósági fela-datkörében eljáró III. Kerületi Hivatal  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A hagyomá-nyos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rend-szerrel össze-függésben a vasúti közle-kedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti műszaki engedély kiadására irányuló vasúti hatósági eljárás.  A zajvéde-lemre vonat-kozó követel-ményeknek való megfelelés megállapítása érdekében; a vasúti pálya közelében elhelyezett berendezé-sekre és léte-sítményekre megenged-hető mértékű talajrezgés megállapítá-sához; a hagyományos és a nagyse-bességű transzeurópai vasúti rend-szer részét képező vasúti pálya tarto-zékai vagy vasúti üzemi létesítmé-nyek körébe tartozó villa-mos- vagy hőenergia-ellátó rend-szerek műkö-dése során a megenged-hető mértékű környezet-terhelés megállapítása érdekében; a hagyományos és a nagyse-bességű transzeurópai vasúti rendszer részét képező karbantartó létesítmé-nyekben alkalmazott műszaki berendezések és eljárások által okozott megenged-hető mértékű környezetter-helés megál-lapítása érdekében, különös tekintettel a hulladékke-zelési köve-telmények betartására.  Minden esetben.  A megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, vala-mint a vasúti üzemi létesít-ményekhez kapcsolódó felvonók, moz-gólépcsők és mozgójárdák engedélyezé-sére irányuló eljárás.  A higiénés és egészségvé-delmi, az ivóvíz minő-ségi, a tele-pülési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészség-ügyi, jár-ványügyi vonatkozású követelmé-nyeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szol-gáló építmé-nyek eseté-ben a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfe-lelés.
Az egészség-védelem biztosítása az Az országos településren-dezési és építési köve-telményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rende-letben (a to-vábbiakban: OTÉK rendelet) meghatáro-zott egyes épületszer-kezetek és helyiségek létesítési követelmé-nyeitől való eltéréshez hozzájárulás. 
1. Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén.
2. Az OTÉK rendelet szerinti, az egyes terület-felhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén.
3. Hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén. 
A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  A népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, vala-mint a vasúti üzemi létesít-ményekhez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójár-dák engedélye-zésére irányuló eljárásban a felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, valamint a vasúti üzemi létesítmények-hez kapcsolódó felvonók, mozgólépcsők és mozgójár-dák engedélye-zésére irányuló eljárásban.  A bevonás feltételeként meghatáro-zott építmé-nyekkel, berendezé-sekkel össze-függő jogsza-bályban meghatáro-zott műszaki biztonsági követelmé-nyek.  1. Ha az építési tevékenység
1.1. hatósági felügyelet
alá tartozó nyomástartó berendezést,
1.2. éghető vagy veszélyes folyadék tartályt,
1.3. ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket,
1.4. legalább 50 kVA beépített összteljesítményű és 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert érint. 
A fővárosi és megyei kor-mányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
A felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesít-ményei, valamint a vasúti üzemi létesítmények-hez kapcsolódó felvonók, moz-gólépcsők és mozgójárdák engedélyezé-sére irányuló eljárás.  Annak elbírá-lásában, hogy a felszín feletti épület-rész az OTÉK rendelet 50. § (2) bekezdé-sében foglalt követelmé-nyeknek megfelel-e.  Ha a vasúti állomás épületének felszín feletti része építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal építésügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala   A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekez-désében meghatáro-zott hatóság  -
A veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő tűz- és katasztrófa-védelmi köve-telményeknek való megfelelés meghatáro-zása.  Az építmé-nyekkel, berendezé-sekkel ösz-szefüggő tűz- és kataszt-rófavédelmi követelmé-nyeknek való megfelelés.  Ha az építési tevékenység jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes folyadék és olvadék vasúti töltő-lefejtő berendezést érint.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  21 nap
A földalatti vasúti épít-mények, a hagyományos és nagysebes-ségű vasúti rendszerek vasúti alagútjai tűz- és katasztrófa-védelmi - különös tekintettel a menekítési útvonalak, és a kiürítési szabályok - követelmé-nyeinek való megfelelés meghatáro-zása.  Az ezen épít-ményekkel, berendezé-sekkel össze-függő tűz- és - különös tekintettel a menekítési, kiürítési szakkérdé-sekre.  Ha az építési tevékenység földalatti vasúti építmények, hagyományos és nagysebességű vasutak alagútjának létesítésére, átépítésére irányul és jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó.  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  21 nap
A felszín alatti vasutak felszín alatti vasúti állomásainak, vasúti üzemi létesítménye-inek, valamint felvonók, mozgólépcsők és mozgó-járdák enge-délye-zésére irányuló eljárás.  A higiénés és egészségvé-delmi, az ivóvíz minő-ségi, a tele-pülési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészség-ügyi, járvány-ügyi vonatko-zású követel-ményeknek való megfe-lelés és a munkavég-zés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai bizton-ságra vonat-kozó jogsza-bályi előírá-soknak való megfelelés, továbbá az egészség-védelem biztosítás az OTÉK rendeletben meghatáro-zott egyes épületszer-kezetek és helyiségek létesítési követelmé-nyeitől való eltéréshez hozzájárulás.  Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átala-kítása esetén, és/vagy az OTÉK rendelet szerinti, az egyes terület-felhasználási egységeken kivételesen elhelyezhető építmény építése esetén, és/vagy hulladékledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegészség-ügyi hatáskö-rében eljáró járási (fővá-rosi kerületi) hivatala  A népegész-ségügyi ha-táskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény enge-délyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-tóak-e.  Ha az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építményre vonatkozik.  Honvédele-mért felelős miniszter   - 21 nap
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény a kulturális örökség védelme jog-szabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelő-helyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogsza-bályban meg-határozott ese-tekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul.  A fővárosi és megyei kormány-hivatal örökség-védelmi hatáskörben eljáró járási hivatala  Az örökség-védelmi hatásköré-ben eljáró Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Az építési engedély iránti kére-lem földtani szempontú megalapo-zottságának vizsgálata szakkérdé-sében.  Ha az építési tevékenység külterületen felszínmozgás veszélyes vagy bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg.  A bányafelü-gyeletként eljáró megyei kormány-hivatal  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Az üzemeltető nyilatkoza-tában foglalt feltételek vagy a hozzá-járulás meg-tagadása a gázipari tevékeny-séggel kapcsolatos létesítmény rendeltetés-szerű haszná-latával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezé-seknek való megfelelőség vizsgálata szakkérdés-ben.  Ha az építési tevékenység nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja.  A bányafelü-gyeletként eljáró megyei kormány-hivatal  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy az egyéb kötöttpályás közlekedési építmény vagy az építési tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek, valamint a tájvédelem jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a tevé-kenység következté-ben jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e.  Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény külterületen, továbbá belte-rületen egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges, vagy a műszaki engedé-lyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellék-letében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben megha-tározott küszöb-értéket nem éri el vagy a tevékeny-ségre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.  A környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatal (fővárosi kerületi) megye-székhely szerinti járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevé-kenység a természet védelmére vonatkozó helyi önkor-mányzati rendeletben meghatá-rozott köve-telményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény esetén.  A települési önkormány-zat jegyzője, a fővárosban a főjegyző  A fővárosi és megyei kor-mányhivatal (fővárosi kerületi) megye-székhely szerinti járási hivatala   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az erdő védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Erdőben, erdő-gazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény esetén.  Az erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatal  Pest Megyei Kormány-hivatal   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közleke-dési célú igénybevé-tele a kére-lemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei kivételével, az országos közút, továbbá a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében.  A közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhi-vatal (fővárosi kerületi) megyeszék-hely szerinti járási hivatala, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal   -  -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közleke-dési célú igénybevé-tele a kérelemben foglaltak szerint vagy további felté-telek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében.  Budapest Főváros Kor-mányhivatala közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala   -  -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közleke-dési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtá-sára, a köz-útkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény építése, megszün-tetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak esetében.  Budapest Főváros Kor-mányhivatala közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala  A közlekedési hatásköré-ben eljáró Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer épít-mény engedé-lyezése.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy a létesítmény megfelel-e a külön jogsza-bályban előírt levegővé-delmi köve-telmények-nek.  Ha az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmény működtetéséhez használt gépek levegőterheléssel járnak.  A környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatal (fővárosi kerületi) megye-székhely szerinti járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
A hajózási hatóságnak a kikötő, vala-mint a komp- és révátkelő-hely elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő hasz-nálati és meg-szüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezé-sére irányuló eljárása. Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határese-mények megelőzésé-hez szüksé-ges feltéte-lek megléte. Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti. Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság
Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő haszná-lati és meg-szüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezé-sére irányuló eljárása. Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére és
b) az ivóvíz-bázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethaszná-lati engedély nem szükséges. Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság  -
A hajózási hatóságnak a kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, továbbá ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezé-sére irányuló eljárása. Annak elbírá-lása, hogy a vízgazdálko-dás jogsza-bályban meg-határozott követelmé-nyei a kére-lemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvénye-sülnek-e. A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság  -
A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fenn-maradási, rendeltetéstől eltérő hasz-nálati és megszüntetési engedélyezé-sére, adat-változás átve-zetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljárás. Annak elbí-rálása, hogy a tevé-kenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védel-mére és
b) az ivóvíz-bázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges. Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság  -
A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása. Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szükséges feltételek megléte. Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti. Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság
Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő hasz-nálati és meg-szüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, vala-mint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása. Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevé-kenység a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védel-mére és az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges. Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság  -
A hajózási hatóságnak a csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, továbbá fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása. Annak elbírá-lása, hogy a vízgazdálko-dás és vízvé-delem jogsza-bályban meg-határozott kö-vetelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további felté-telek mellett érvényesül-nek-e. A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mester-séges vízterek létesítése esetében. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság  -
A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó léte-sítési, fennma-radási és használatba vételi engedé-lyezési eljárá-sa, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása. Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szükséges feltételek megléte. Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti. A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság
Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárása, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása. Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy a tevékenység a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védel-mére és az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges. Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság  -
A hajózási hatóságnak az úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedé-lyezési eljárá-sa, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a vízgazdál-kodás és víz-védelem jogszabály-ban meghatá-rozott köve-telményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvénye-sülnek-e.  A vizek medrének, vízjárta területeknek, valamint árvízvédelmi létesítményeknek vízi közlekedési célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek létesítése esetében.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A hajózási hatóságnak a radioaktív anyag Magyar-ország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezé-sére irányuló eljárása.  Radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizs-gálata kérdé-sében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása.  Minden esetben.  Országos
Rendőr-főkapitány-ság 
 -  -
A hajózási hatóságnak a határvízen üzemelő hajó-zási létesítmé-nyek használa-tának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárása.  Az államhatár rendjének fenntartha-tósága.  Belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen  A városi (kerületi) rendőrkapi-tányság  A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság 
 -
A hajózási hatóságnak a határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárása.  Az államhatár rendjének fenntartható-sága.  A külső határon lévő határvízen.  A határrendé-szeti kiren-deltség  A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány-ság   -
Radioaktív anyag Magyar-ország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezé-sére irányuló eljárás.  A vizek és víztartó kép-ződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védel-mének, vala-mint a vízi környezet radioaktív szennyező-dése ellenőr-zésének vizsgálata kérdése.  Minden esetben.  A feladó vagy induló kikötő szerinti, vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennma-radási, rendel-tetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás.  Annak elbí-rálása kérdé-sében, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védel-mére és
b) az ivóvíz-bázis-véde-lemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság   -
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennma-radási, rendel-tetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás. Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szükséges feltételek megléte. Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti. A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság
Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás. Annak elbírá-lása, hogy biztosítha-tók-e a vám-eljárás felté-telei. Az eljárás határvizet érint. Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgató-sága Nemzeti Adó- és Vámhiva-tal Központi Irányítás  -
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő haszná-lati és meg-szüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás. Annak elbírá-lása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosítha-tóak-e. Az eljárás honvé-delmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett hajózási létesítmény engedélyezésére irányul. Honvédele-mért felelős miniszter  - 21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárás. Az építmény elhelyezése megfelel-e a településren-dezési köve-telmények-nek és a helyi építési sza-bályzatnak. Minden esetben, kivéve a 2006. évi LIII. törvény 6/H. § (14) bekezdése szerint megindított eljárás esetében. Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi ön-kormányzat jegyzője, a Fővárosi Ön-kormányzat által köz-vetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzője Az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal  -
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban. Annak elbírá-lása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges. Az illetékes megyei kormány-hivatal Környezet-védelemért és természet-védelemért felelős miniszter 21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.  Annak elbírálása, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételez-hetők-e.  Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  Az illetékes megyei kormány-hivatal  Környezet-védelemért és természet-védelemért felelős miniszter  21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.  Közegészség- és járványü-gyekkel kap-csolatosan.  Minden esetben.  Az illetékes megyei kormány-hivatal  Országos tisztifőorvos  21 nap
Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban.  Annak elbírá-lása kérdé-sében, hogy a hajózási léte-sítmény a kulturális örökség védelme jogszabály-ban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha a hajózási létesítmény régészeti lelő-helyen, régészeti védőövezet területén, műemlé-ki területen vagy külön jogszabály-ban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósul meg.  Az illetékes megyei kormány-hivatal  Kultúráért felelős miniszter   -
A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, adat-változás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljá-rásban.  Annak elbírá-lása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védel-mére és
b) az ivóvíz-bázis-véde-lemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság   -
A csak csóna-kok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fenn-maradási, rendeltetéstől eltérő hasz-nálati és meg-szüntetési engedélyezé-sére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonat-kozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.  Annak elbírá-lása, hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek védel-mére, a felszín alatti vizek védel-mére és
b) az ivóvíz-bázis-véde-lemre vo-natkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság   -
A csak csóna-kok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.  Annak elbírá-lása, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településren-dezési köve-telmények-nek és a helyi építési szabályzat-nak.  Új, vízi állásnak nem minősülő, legalább 20 csónak fogadására alkalmas csónakkikötő esetén.  Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi ön-kormányzat jegyzője; a Fővárosi Ön-kormányzat által köz-vetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyzője  Az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
A csak csóna-kok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.  Az államhatár rendje, a határrend-sértések és határese-mények meg-előzéséhez szükséges feltételek megléte.  Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.  A megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság 
Országos
Rendőr-főkapitány-ság 
 -
A csak csóna-kok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatba-vételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezé-sére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.  Annak elbí-rálása kérdésében, hogy biztosít-hatók-e a vámeljárás feltételei.  Ha az eljárás határvizet érint.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgató-sága  Nemzeti Adó- és Vám-hivatal Központi Irányítás   -
Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízisportpá-lyára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedé-lyezési eljárá-saiban, vala-mint ezen eljárások vonatkozásá-ban a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevé-kenység
a) a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védel-mére és
b) az ivóvíz-bázis-védelemre vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környe-zethasználati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  Országos vízügyi és vízvédelmi hatóság   -
Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállás-ra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedé-lyezési eljá-rásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől eltérés engedélyezési eljárás.  Az államha-tár rendje, a határrend-sértések és határesemé-nyek megelő-zéséhez szükséges feltételek megléte.  Ha az eljárás határátlépéssel kapcsolatos vagy határvizek területét érinti.  Megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitány-ság 
Országos
Rendőr-főkapitány-ság 
 -
Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglő-helyre, vízi sportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi enge-délyezési eljárásaiban, valamint ezen eljárások vonatkozá-sában a tervtől eltérés enge-délyezési eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy biztosítha-tóak-e a vámeljárás feltételei.  Az eljárás határvizet érint.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) adó- és vámigazgató-sága  Nemzeti Adó- és Vám-hivatal Központi Irányítás   -
Radioaktív anyag Magyar-ország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezé-sére irányuló eljárás. Radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása. Minden esetben. Országos
Rendőr-főkapitány-ság
 -  -
Radioaktív anyag Magyar-ország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezé-sére irányuló eljárás. Vizek és víztartó kép-ződmények radioaktív és hőszennye-zés elleni védelmének, valamint a vízi környezet radioaktív szennyező-dése ellenőr-zésének vizsgálata kérdésében. Minden esetben. A feladó vagy induló kikötő szerint területileg illetékes területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
Határvízen üzemelő hajózási léte-sítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás.  Belső határon és a magyar-horvát határ-szakaszon lévő határ-vízen az államhatár rendje fenntartható-ságának szakkérdé-sében.  Minden esetben. A hajózási létesítmény helye szerint illetékes rendőrkapi-tányság  A hajózási létesítmény helye szerint illetékes
rendőr-főkapi-tányság 
 -
Határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás.  Külső határon lévő határ-vízen az államhatár rendje fenntartható-ságának szakkérdé-sében.  Minden esetben. A hajózási létesítmény helye szerint illetékes határ-rendészeti kirendeltség  A hajózási létesítmény helye szerint illetékes rendőr-főkapi-tányság   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó enge-délyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezé-sek működé-sére és a légi közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogsza-bályban meghatá-rozott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telek-határától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Légiközleke-dési hatóság   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű be-rendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdé-sében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezé-sek műkö-désére és a légi közle-kedés bizton-ságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer esetén távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Légiközleke-dési hatóság   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdé-sében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berende-zések műkö-désére és a légi közle-kedés bizton-ságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedé-lyezési eljárás esetén.  A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berende-zések műkö-désére és a légi közle-kedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Légiközle-kedési hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési ha-tásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretenge-délyezési eljárás esetén.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi tele-pítésű beren-dezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési engedélyezési eljárás és az országos építési köve-telményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.  A polgári célú repülés biz-tonsága érde-kében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Légiközle-kedési hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési enge-délyezési eljárás és az országos építési köve-telményektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközle-kedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiköz-lekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó enge-délyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-tóak-e.  Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Légiközle-kedési hatóság   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3), valamint (5) és (6) bekezdé-sében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárások esetében az építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-tóak-e.  Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszában az elvi építési keretengedé-lyezési eljárás esetén.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-tóak-e.  Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Légiközle-kedési hatóság   -  -
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti összevont telepítési eljá-rás integrált építési engedélyezési szakaszában az építési enge-délyezési eljárás és az országos építési követelmé-nyektől való eltérés engedélyezési eljárása esetén.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-tóak-e.  Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Polgári célú légiközleke-désre gyako-rolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközleke-dési hatóság   -  -
A repülőtéri akadálykorlá-tozási felületek kijelölésével kapcsolatos eljárás. Annak kérdésében, hogy a tervezett tevékenység az állami célú légiközleke-dés bizton-ságát, így különösen a honvéde-lemért felelős miniszter által létrehozott légi kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, Magyar-ország légterének védelmét ellátó szolgálatok tevékeny-ségét vagy a Magyar Honvédség, illetve
a szövetséges fegyveres erők fela-datainak ellátását akadályozza-e.
Minden esetben. Katonai légügyi hatóság  -  -
A repülőtéri akadálykor-látozási felületek kijelölésével kapcsolatos eljárás. Annak kérdésében, hogy a repülőtér megfelel-e a fegyveres biztonsági őrség működteté-séhez, nemzetközi repülőtér esetében a határelle-nőrzéshez szükséges feltételek-nek, továbbá teljesülnek-e a repülőtérre vonatkozó biztonsági alapkövetel-mények. Minden esetben. A repülőtér fekvése szerinti illetékes rendőr-
főkapitány-ság; Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitány-ság
 -

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web