2024. május 18., szombat

UJ HONLAP BANNER 250 100

15. Szociális ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon
eljáró szakható-ság
Állás-foglalás beszerzési határidő
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvé-delmi szolgál-tatók, intéz-mények és hálózatok hatósági nyilván-tartásba (e táblázat alkalmazása során a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) történő bejegyzésre vonatkozó hatósági eljárások. Támogatott lakhatás esetén az ellátás helyé-re, fejlesztő foglalkoztatás esetén a fog-lalkoztatási helyre, egyéb esetben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesí-tése. Nappali szociális ellátásnak, bentlakásos szo-ciális intézményi ellátásnak, - a szociális igaz-gatásról és szociális ellá-tásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetében, valamint olyan ingatlan esetében, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az engedélyes maga nyújtja - támogatott lakhatásnak, fejlesztő foglalkoztatásnak, gyermekek esélynövelő szolgáltatásának, bölcsődei ellátásnak, napközbeni gyermekfelügye-letnek, alternatív napközbeni ellátásnak, gyermekek átmeneti otthonának, családok átmeneti otthonának, gyermekotthonnak és utógondozó otthonnak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése esetén, kivéve
a) a munkahelyi bölcsődét és a családi bölcsődét, ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, ha kizárólag a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújt, vagy ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt,
c) ha a kérelmet olyan ingatlanban működő engedélyes (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, foglalkoztatási hely) bejegyzése iránt nyújtották be, amelyben korábban is szolgáltató működött, a korábbi engedélyes törlése a bejegyzés iránti kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül vált végrehajthatóvá, a korábbi engedélyest (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, foglalkoztatási helyet) nem e szakkérdések miatt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, és az eljárás során nem jut a működést engedélyező szerv tudomására olyan adat, amely a feltételek teljesítését kétségessé teszi, és
d) a külső férőhelyeket, a félutas házat, az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, és a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  - Időszakos férőhely-bővítés esetén és kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermek-otthon esetén 5 munkanap.
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántar-tásban. A változással összefüg-gésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesí-tése. Nappali szociális ellátással, bent-lakásos szociális intézményi ellá-tással, bölcső-dével, mini bölcsődével, gyer-mekek átmeneti otthonával, családok átmeneti otthonával és utógondozó otthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha
a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,
b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni,
c) az adatmó-dosítás célja valamely e sor szerinti szolgál-tatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó köve-telményeket korábban nem vizsgálták meg, vagy
d)ha a férőhely-szám - ide nem értve a külső férőhelyeket - egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  - Időszakos férőhely-bővítés esetén 5 munkanap
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántar-tásban. A változással összefüg-gésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése. Fejlesztő foglal-koztatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja foglalkoz-tatási hely bejegyzése, kivéve, ha az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban már vizsgálták, vagy a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -  -
Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántar-tásban. A változással összefüggés-ben az ellátás helyére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése. Támogatott lakhatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja
a) az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése,
b) az ingatlan működési formájának az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti működési formára történő módo-sítása, vagy
c) olyan ingatlan bejegyzése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga kívánja nyújtani, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -  -
           
           

 

 

 

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web