2024. május 18., szombat

UJ HONLAP BANNER 250 100

4. Építésügyi ügyek 

Közigazgatási hatósági eljárás
Szakkérdés
Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-
fokon
eljáró szakhatóság
Állás-foglalás beszerzési határidő
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A határrend fenntartásához, a határrendsér-tések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek meghatározása. Ha az eljárás az államhatártól számított 100 méteren - lőtér esetén 10 kilométeren - belüli építményre vonatkozik. Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. Az épületnek az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntar-tásra gyakorolt hatásának vizsgálata, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység a felszín alatti vizek, az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelmények-nek a kérelem-ben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvédel-mi és egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság  - 21 nap
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A honvédelmi és katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső közlekedési hálózatának kialakítása közúti közlekedésbiz-tonsági követelményei. Ha az eljárás az építmény közúti kapcsolatát biztosító vagy belső útra, illetve ezek műtárgyára vonatkozik. Budapest Főváros Kormány-hivatala  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A honvédelmi vagy katonai célú építmény vagy terület elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső közlekedési hálózatának kialakítása a vasúti közleke-désbiztonság jogszabályi követelménye-inek megfelel-e. Ha az eljárás honvédségi használatú vasúti építményekre vonatkozik, ideértve a vasúti pályát és tartozékait, valamint a vasúti üzemi építményeket is. Közlekedésért felelős miniszter  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A honvédelmi vagy katonai célú építmény vagy terület - elhelyezkedése, közvetlen megközelítése - és belső közlekedési hálózatának kialakítása vízi közlekedés-biztonsági követelményei. Bontás kivételé-vel, ha az eljárás
a) hadikikötőre,
b) honvédelmi célú hajózási létesítményre,
c) a vízi utak medrétől és a kikötők, átkelések parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban épülő tűz-, és 100 méternél kisebb távolságban épülő robbanásveszé-lyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló építményre,
d) az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló vagy jelentős fénykibocsátású építményre, és
e) a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárását korlátozó építményre vonatkozik.
Budapest Főváros Kormány-hivatala  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. Az építmény elhelyezkedésé-nek, magassá-gának, jellegé-nek közvetlen és közvetett hatása a polgári légiközlekedés biztonságára, a repülési eljárásokra, a léginavigációs szolgálatokra, továbbá a földi telepítésű navigációs berendezések működésére. Bontás kivételével, ha az eljárás
a) polgári repülőtér, valamint a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belüli,
b) polgári repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer - kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér esetében 500 m - távolságon belül 40 méternél magasabb,
c) beépítésre szánt területen 100 méternél magasabb, és
d) beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építményre vonatkozik.
Polgári célú légiközleke-désre gyakorolt hatás vizsgálata tekintetében a légiközlekedési hatóság  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A tevékenység zajvédelmi hatásterületének megállapítása, a technológiából származó környezetterhe-lések kocká-zatának hulladékgazdál-kodási előírások alapján történő megítélése, továbbá annak elbírálása, hogy
a) az adott tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelmények-nek és előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,
b) az engedélye-zési tervdoku-mentáció, illetve a létesítmény zajkibocsátása a tervdokumentá-cióban foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követel-ményeinek,
c) az építmény vagy tevékenység a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmények-nek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e,
d) az építés során keletkező hulladékok besorolása, a bontás során keletkező hulladék mennyisége és besorolása, az építmények kialakítása megfelel-e a hulladékgazdál-kodási követel-ményeknek,
e) az építési tevékenység és az építményben folytatott tevékenység alapján jelentős környezeti hatások
feltételezhe-
tők-e.
Ha az építési tevékenység megkezdéséhez környezetvé-delmi és egységes környezethasz-nálati engedély nem szükséges. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-hivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró Szolnoki Járási Hivatala  - 21 nap
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. Annak elbírá-lása, hogy az építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen lévő vagy tervezett építményre vonatkozik, vagy - jogszabályban meghatározott esetekben - műemléket érint. Fővárosi és megyei kormány-hivatal kulturális örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. Az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozott-ságának vizsgálata. Ha az eljárás felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen tervezett építési tevékenységre vonatkozik. Bányafelü-gyeleti hatás-körében eljáró megyei kormány-hivatal  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. Annak megálla-pítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzá-járulás megta-gadása a gázipari létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések-nek megfelel-e. Ha az eljárás nyomvonal-jellegű kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében tervezett építési tevékenységre vonatkozik és az építtető az üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet] 19/B. § (2) bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja. Bányafelü-gyeleti hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatal  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás. A műszaki biztonsági követelmé-nyeknek való megfelelés. Ha az eljárás
a) hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezéssel tervezett építményre vonatkozik,
b) hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tartállyal tervezett építményre vonatkozik,
c) hatósági felügyelet alá tartozó ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülékkel tervezett építményre vonatkozik,
d) legalább 50 kVA beépített összteljesítmé-nyű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezéssel, rendszerrel tervezett építményre vonatkozik, illetve
e) felvonó, mozgójárda vagy mozgólépcső létesítésére, áthelyezésére, átalakítására, használatbavé-telére, vagy bontására irányul, ha ahhoz építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges.
Fővárosi és megyei kormány-hivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.  Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy a tevékenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel.  Bontás és használatbavétel kivételével, ha az eljárás erdőterületen megvalósuló, vagy a megvalósítás során erdő-területre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikro-klímájára hatást gyakorló módon megvalósuló építményre vonatkozik.  Megyei kormány-hivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.  Termőföld minőségi védelme.  Bontás és használatba-vétel kivételé-vel, ha az eljárás termőföld igénybevételé-vel megvalósuló létesítményre vonatkozik.  Megyei kormány-hivatal talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.  Az állat-egészségügyi előírások érvényesítése.  Bontás kivételével, ha az eljárás állattartó létesítményekre és ilyen technológiát magába foglaló építményekre vonatkozik.  Megyei kormány-hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási, az országos építési követelmé-nyektől való eltérési engedélyezési eljárás.  Az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása.  A következő esetekben:
1. közepes kockázat (KK), magas kockázat (MK) mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén;
2. alacsony kockázat (AK) mértékadó kockázati osztályba tartozó
a) lakó- és üdülőépület,
b) nevelési, oktatási,
szociális rendeltetést tartalmazó épület,
c) összes építményszint nettó alapterülete az
500 m2-t meghaladó épület esetén;
3. nagyon alacsony kockázat (NAK) mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
a) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
b) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2;
4. a több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény esetén. 
1. A hivatásos katasztrófavé-
delmi szerv területi szerve
a) a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítmé-nyeket, valamint az Országház, az Országgyűlési Irodaház, a Miniszterel-nökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,
b) a következő építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavé-telig:
ba) magas építmények,
bb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építmény-szinttel rendelkező építmények,
bc) a 4000 főnél nagyobb befogadóké-pességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
bd)a 10 000 főnél nagyobb befogadóké-pességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
be) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
bf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, ha az elhelyezés 14,00 méter felett történik.
2. A nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások-kal össze-függő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy), ha kormányren-delet másként nem rendelkezik, valamint a polgári nemzetbizton-sági
szolgálatok létesítményei vonatkozá-sában a hivatásos katasztrófavé-delmi szerv központi szerve.
3. Az 1. és 2. pontban említetteken kívül minden egyéb esetben a katasztró-favédelmi kirendeltség 
1. A katasz-trófavédelem központi szerve azokban az ügyekben, ahol a területi szerv járt el elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság-ként.
2. Minden egyéb esetben a katasztrófa-védelem területi szerve. 
21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbírá-lása, hogy az építési tevé-kenység, illetve az építményben folytatott tevékenység a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e. 
Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányren-delet szerinti szennyező anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt, vagy a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, használat-bavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá annak elbírálása, hogy az építési tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntar-tásra milyen hatást gyakorol.  Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasz-nálati engedély köteles, és
a) az építmény, illetve a tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmé-nyek védelméről szóló kormányren-deletben a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó mellékletben szerepel, vagy
b) arra parti sávban, nagyvízi mederben kerül sor. 
Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4)
bekezdésében
kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási
használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. 
A határrend fenntartásához, a határrendsér-tések és határesemények megelőzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása.  Az államhatártól számított
a) 100 méteren belül épülő építmény,
b) 10 kilométeren belül épülő lőtér építménye esetén. 
Megyei, fővárosi
rendőr-kapitányság 
Országos
Rendőr-kapitányság 
 -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. a) A polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.
b) Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára. 
A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi beren-dezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építménymagas-ságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építménymagas-ságot növelő bővítése esetén.  a) Légiközle-kedési hatóság
b) Katonai légügyi hatóság 
 -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy a vasúti pálya területének és védőtávolsá-gának nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat működtetője fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  Zajra vagy rezgésre érzékeny építmények, valamint környezeti hatásvizsgá-lathoz kötött, illetve külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló építmények építése, elhelyezése, megszüntetése esetén a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli, egyéb építmények esetében 50 méteren belüli övezetben, ha az engedélyes a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulá-sának a megta-gadását vagy a hozzájárulásban előírt felté-teleket sérel-mesnek tartja.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosítha-
tóak-e. 
Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén belüli építmény építése esetén.  Honvédelemért felelős miniszter   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási használatba-vételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. A vámszabad terület kialakításához, a vámszabad területen folytatott tevékenységgel összefüggésben a vámfelügyelet gyakorlásához, a vámellenőrzés elvégzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása kérdésében. A kijelölt vámszabad területen épületek, építmények építése, az épületek szerkezetének jelentős megvál-toztatása vagy azok más célra történő felhasználása esetén. Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és vámigazga-tósága, Repülőtéri Igazgatósága Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi (erdő esetében), illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. A termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása, valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata. Ha az új épület, meglévő épület terepszint alatti vagy terep-szintet is érintő bővítése termőföldön valósul meg. Megyei kor-mányhivatal talajvédelmi és erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala  -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. A nemzeti és közösségi jogi, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermé-kekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állategészség-ügyi szabá-lyoknak és állatjóléti köve-telményeknek való megfelelés. Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén, beje-lentésköteles élelmiszer előállító létesítmény - beleértve vendéglátást, közétkeztetést -; élelmiszer forgalmazó illetve tároló; bejelentés-köteles takarmány forgalmazó, tároló esetén. Megyei kor-mányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategész-ségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala  -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  A nemzeti és közösségi jogi élelmiszer-higiéniai köve-telményeknek, takarmány-higiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó követelmé-nyeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati mellék-termékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állategész-ségügyi szabályoknak és az állatjóléti követelmé-nyeknek való megfelelés.  Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatkert, vadaspark, kegyeleti állattemető hullaégetője, állati tetem-hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, enge-délyköteles élelmiszer előállító és forgalmazó illetve tároló, engedélyköteles takarmány előállító, mesterséges megterméke-nyítő, embrió-átültető, baromfi- és halkeltető állomás, méhanya-nevelő rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén.  Megyei kor-mányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategész-ségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, fennmaradási, illetve az országos építési köve-telményektől való eltérési engedélyezési eljárás.  A higiénés és egészségvé-delmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészség-ügyi, járványügyi vonatkozású követelmé-nyeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonat-kozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés. Az egészségvé-delem biztosítása az OTÉK-ban meghatározott egyes épület-szerkezetek és helyiségek létesítési követelmé-nyeitől való eltéréshez hozzájárulás.  Munkavégzés céljára szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása esetén. Az OTÉK szerint az egyes területfelhasz-nálási egysé-geken kivé-telesen elhelyezhető építmény építése esetén. Hulladék-ledobót, gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület építése esetén.  Fővárosi és megyei kormány-hivatal nép-egészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy az építési tevé-kenység - ide nem értve az 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetkört -, illetve az építményben folytatott tevékenység a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasz-nálati engedély köteles és az építési tevé-kenység, illetve az építményben folytatott tevékenység külterületen, valamint belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett termé-szeti területen, Natura 2000 területen, barlang védő-övezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi táj értéket közvetlenül érint.  Megyei kor-mányhivatal természet-védelmi hatás-körében eljáró járási hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbírálása, hogy az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység a földtani közeg védelmére vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, és - a felszín alatti vizek védel-méről szóló kormány-rendelet szerinti szennyező anyag elhe-lyezésével, a földtani közegbe történő köz-vetlen beveze-tésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt, vagy - a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt.  Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, illetve fennma-radási engedé-lyezési eljárás.  Annak elbí-rálása, hogy milyen hulladék keletkezik és annak kezelése megfelel-e a hulladékgaz-dálkodási előírásoknak.  Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, a hulladék kezelésével kapcsolatos építmény esetén.  Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. Annak elbí-rálása, hogy az építmény zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelmé-nyeinek. Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, és az építmény a települési önkormányzat jegyzőjének, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzőjének vagy a főváros főjegyzőjének hatáskörébe nem tartozó zaj- vagy rezgés-kibocsátással üzemel. Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  - 21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve fennmaradási engedélyezési eljárás. Annak elbírálása, hogy az épít-ménybe tervezett tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelmé-nyeknek és előírásoknak. Ha az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezet-használati engedély köteles, és az építmény a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának hatáskörébe nem tartozó légszennyező anyag kibocsátással üzemel. Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosz-szabbítási engedélyezési eljárás. Annak elbírálása, hogy a Khvr. 5. számú mellékletében foglalt köve-telmények alapján az építési tevé-kenység és az építményben folytatott tevé-kenység alapján jelentős kör-nyezeti hatások feltételez-
hetők-e.
A következő építmények építése, bővítése, átalakítása esetén, ha a Khvr. 1. § (3) bekezdésében foglalt vizs-gálatra az eljárást mege-lőzően más hatósági eljárásban nem került sor:
1. intenzív állattartó telep vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetén 10 számosállat alatt, egyéb állat esetén 50 számosállat alatt; nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén:
a) broilerek számára
100 számosállat alatt,
b) tojók számára 200 számosállat alatt,
c) sertéshízók számára 500 számosállat alatt,
d) sertéskocák számára 150 számosállat alatt,
e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállat alatt;
2. húsfeldol-gozó üzem
10 000 t/év késztermék előállítása alatt;
3. önállóan létesített vágóhíd
25 t/nap vágottsúly-kapacitás alatt;
4. halfeldolgozó üzem
10 000 t/év késztermék előállítása alatt;
5. gyümölcs-, zöldség-feldolgozó üzem 40 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
6. növényi-, állatiolaj-gyártó üzem
40 000 t/év késztermék előállítása alatt;
7. tejtermék-gyártó üzem
200 t/nap beérkezett tejmennyiség alatt;
8. keményítő-gyártó üzem
100 t/nap késztermék előállítása alatt;
9. cukorgyár
5 000 t/nap répafeldolgozó-kapacitás alatt;
10. édesség-gyártó üzem
10 000 t/év késztermék előállítása alatt;
11. sörgyár 30 millió l/év kapacitás alatt;
12. maláta-gyártó üzem
25 000 t/év késztermék előállítása alatt;
13. egyéb élelmiszer-gyártó üzem
40 000 t/év késztermék előállítása alatt;
14. textilkiké-szítő üzem (előkezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil kikészítése alatt;
15. nyersbőr-cserző üzem
12 t/nap kikészített bőr előállítása alatt:
16. papír- és kartongyártó üzem 20 t/nap késztermék gyártása alatt;
17. kőolajból kenőanyagot előállító üzem
15 000 t/év késztermék előállítása alatt;
18. vegyi anyagot - kivéve a peroxidokat- előállító üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
19. peroxidokat gyártó üzem
1 000 t/év késztermék előállítása alatt;
20. műtrágya-gyártó üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
21. peszticidet és más növényvédő- és gyomirtósze-reket gyártó, formáló és kiszerelő üzem 20 ezer t/év késztermék előállítása alatt;
22. lakk- és festékgyártó üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
23. gyógyszer-készítmény-gyártó üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
24. mosó- és tisztítószer-gyártó üzem
20 000 t/év késztermék előállítása alatt;
25. szénszál-gyártó üzem
20 t/nap késztermék előállítása alatt;
26. 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldatot készítő és felhasználó üzem
5 ezer t/év gumioldat alatt;
27. gumikeve-rékgyártó vagy feldolgozó üzem
20 ezer t/év gumikeverék előállítása vagy feldolgozása alatt;
28. üveg- és üvegszál-gyártó üzem 20 t/nap olvasztó-kapacitás alatt;
29. kerámia-termék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építő-anyag-gyártó üzem 75 t/nap gyártási kapacitás alatt, illetve ahol a kemence térfogata a
4 m3-t, és abban az árusűrűség a 300 kg/m3-t nem haladja meg;
30. ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap olvasztó-kapacitás alatt;
31. vas és acél (elsődleges vagy másodlagos) olvasztására szolgáló üzem, beleértve a folyamatos öntést 2,5 t/óra kapacitás alatt;
32. meleghen-germű - 20 t/óra nyersacél feldolgozás alatt - üzemelteté-sére szolgáló építmény;
33. kovácsoló üzem
50 kJ/kalapács energia-fogyasztás alatt vagy 20 MW hőteljesítmény-felvétel alatt;
34. nem vas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, finomító üzem 2 t/nap kapacitás alatt;
35. vas- és acélöntöde
20 t/nap termelési kapacitás alatt;
36. bevonatolt termékeket gyártó üzem
2 t/óra nyersacélfel-dolgozó- kapacitás alatt;
37. fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem 20 ezer m2/év felület kezelése alatt, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata a 30 m3 alatt van;
38. közúti gépjármű-gyártó (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) üzem
5 000 db/év késztermék előállítása alatt;
39. közúti gépjármű-javító telep 5-20 db egyidőben javítható gépjármű szám között;
40. bevásárló-központ a parkoló területe nélkül számított 10 000 m2 nettó össz-szintterület alatt vagy 300 parkolóhely alatt;
41. mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen szálláshely-szolgáltató épület vagy épület-együttes (a kapcsolódó létesítmé-nyekkel együtt)
a) település külterületén
lévő védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 50 szálláshely alatt vagy 0,5 ha területfoglalás alatt,
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 500 szálláshely alatt vagy 3 ha terület felhasználása alatt;
42. kemping megvalósítását szolgáló építmény védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védőövezetén 50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó hely alatt;
43. autóbusz-pálya-udvar vagy - garázs önálló kialakításnál 20 (induló és érkező) gépkocsiállás alatt;
44. önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti gépjár-műtároló
a) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és nem barlang védőövezetén 300 parkolóhely alatt,
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen és barlang védőövezetén 100 parkolóhely alatt, kivéve a lakás rendelte-tésszerű használatához előírt számú személygép-kocsi elhelyezését biztosító gépjár-műtárolót;
45. szén, lignit önálló felszíni tárolását szolgáló építmény nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén és nem vízbázis védőövezetén 100 000 t össztároló kapacitás alatt, kivéve a közvetlenül háztartás vagy intézmény ellátását szolgáló építményt;
46. vegyi termék tárolását szolgáló építmény
a) nem védett természeti területen
300-30 000 m3
össztároló-kapacitás között,
b) a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti robbanó, nagyon mérgező, mérgező, karcinogén, mutagén, valamint a reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és keverékek tárolását szolgáló építmény esetén 300 m3 alatt;
47. nem veszé-lyes-hulladék-lerakó építmény nem védett természeti terü-leten, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén napi 10 t hulladék-
lerakás alatt vagy 25 000 t teljes befogadó-kapacitás alatt;
48. nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel, biológiai kezeléssel ártalmatlanító-építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén
10 t/nap kapacitás alatt;
49. nem veszélyes-hulladék- hasznosító építmény nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 10 t/nap kapacitás alatt;
50. fémhulladék-gyűjtő,
-feldolgozó és
-újrahasznosító telep (beleértve az autóroncs telepeket) nem vízbázis védő-övezetén, nem védett természeti területen, nem Natura2000 területen, nem barlang védő-övezetén 5 t/nap kapacitás alatt;
51. veszélyes- hulladék-tároló vagy -hasznosító építmény nem önálló telepként (listán nem szereplő, más tevékenység részeként) 2 000 t/év kapacitás alatt;
52. stadion, sportcsarnok
a) vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védő-övezetén 500 fő befogadó-képesség alatt,
b) nem vízbázis védőövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 10 000 fő befogadó-képesség alatt;
53. szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri építmények
a) védett természeti területen,Natura 2000 területen, barlang védő-övezetén 1 ha alatt,
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 5000 fő egyidejű befogadó-képesség alatt, vagy 3 ha területfoglalás alatt vagy 300 db parkolóhely alatt;
54. golfpálya nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén tizen-nyolcnál kevesebb lyukú pálya esetén;
55. szabadtéri építmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához 500 kN tolóerő alatt vagy 10 MW egyidejű kapacitás alatt, legalább 300 kW motorteljesít-ménytől;
56. más célra használt területen ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infra-struktúrával való ellátása)
a) védett természeti területen, vízbázis védőövezetén, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha alatt,
b) nem természeti területen, nem vízbázis védő-övezetén, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 0,5-3 ha között;
57. egyéb, a Khvr. 3. számú mellékletében foglalt táblázat 1-127. pontjában meghatározott tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló építmény vagy építmény-együttes
a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha területfoglalás alatt, vagy 50 parkolóhely alatt,
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védő-övezetén 3 ha területfoglalás alatt, vagy 300 parkolóhely alatt.
Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  - 21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, használatba-vételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozott-ságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezé-seknek megfelelő-e.
A c) pont esetében a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásvány-vagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása. 
Ha az építési tevékenység
a) felszín-mozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg; vagy
b) nyomvonal-jellegű kőolaj-és földgázbányá-szati létesít-mény, szállító-vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetér-tésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja,
c) során több mint 500 m3 ásványi nyersanyag mennyiséget termelnek ki. 
Bányafelü-gyeleti hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatal  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  A vizsgálat feltételeként meghatározott építményekkel, berendezé-sekkel össze-függő jogsza-bályban meghatározott műszaki biztonsági követelmények.  1. Ha az építési tevékenység legalább 50 kVA beépített összteljesít-ményű vagy
0,4 kV-nál nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert érint.
2. Felvonó, mozgólépcső vagy mozgó-járda létesítése, vagy bontása esetén, ha a létesítéséhez vagy bontá-sához építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési vagy bontási tevékenység szükséges. 
Fővárosi és megyei kormány-hivatal műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala   -  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbírá-lása, hogy az építmény vagy ahhoz kapcso-lódóan a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján engedé-lyezhető-e a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett.  A közút és közforgalom elől el nem zárt magánút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belüli építmény, valamint belterületen ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése esetén, ha - az építményhez kapcsolódó közúti forgalom út, vagy az építmény építéséhez szükséges, közforgalom elől elzárt parkoló építését teszi szükségessé, - az építtető a közútkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájá-rulásában előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  1. Országos közút esetén
1.1. gyors-forgalmi út, valamint közúti határátkelő-hely közleke-dési építményei esetén: Budapest Főváros Kormány-hivatala
1.2. egyéb országos közút esetén: fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormány-hivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormány-hivatala III. Kerületi Hivatala
2. Helyi közút esetén
2.1. a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében eljáró megye-székhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormány-hivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormány-hivatalának III. Kerületi Hivatala
2.2. a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: Budapest Főváros Kormány-hivatalának III. Kerületi Hivatala
2.3. a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén: Budapest Főváros Kormány-hivatalának III. Kerületi Hivatala 
Országos közút esetén
1.1. gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelő-hely közle-kedési építményei esetén: közlekedésért felelős miniszter 
21 nap
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás. A tervezett építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indoko-latlan mérték-ben a polgári célú vízi közlekedést, illetve a hajózási létesítmények működését. A víziutak medrétől és a kikötők, átkelések, parti és vízterületétől 50 méternél kisebb távolságban épülő tűz-, és 100 méternél kisebb távolságban épülő robbanás-veszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló, valamint az 50 méternél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló, a jelentős fénykibocsátású, a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárást korlátozó építmények építése esetén. Budapest Főváros Kormány-hivatala Közlekedésért felelős miniszter  -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont (elvi építési keret-engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbírá-lása, hogy az építési, bontási tevékenység a régészeti örökség védelme jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e. 
A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen - új épület építése, - a meglévő épület terepszint alatti vagy terepszintet is érintő bővítése, bontása esetén.  Fővárosi és megyei kor-mányhivatal örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Kulturális örökség védelméért felelős miniszter   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási, összevont (elvi építési keret-engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  Annak elbírá-lása, hogy az építési tevé-kenység a kulturális örökség vagy a világörökség védelme jogszabályban rögzített köve-telményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon vagy világörökségi helyszínen vagy világörökségi területen új épület építése vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítése, átalakítása vagy bontása esetén.  Fővárosi és megyei kor-mányhivatal örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Kulturális örökség védelméért felelős miniszter   -
A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont építési engedélyezési szakaszában), az engedély hatályának meghosszab-bítási haszná-latbavételi, illetve a fennmaradási engedélyezési eljárás.  A biztonságos betegellátáshoz szükséges orvosszakmai és ápolásszakmai feltételek meglétének vizsgálatával, valamint az épület egyéb, önálló rendeltetési egységei higiénés, közegész-ségügyi járványügyi biztonsága megterem-tésével kapcsolatos szakkérdések.  A gyógykezelés céljára szolgáló építmény, illetve önálló rendeltetési egység esetén.  Fővárosi és megyei kor-mányhivatal népegész-ségügyi hatás-körében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala   -  -
Elektronikus hírközlési célt szolgáló nyomvonalas, nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtár-gyak létesíté-sének, elvi engedélyezte-tésének, építésének, használatba-vételének, fennmaradá-sának és bontásának engedélyezé-sére irányuló, továbbá - ha az eltérés a korábbi engedélyben foglalt egyedi szakhatósági előírást vagy feltétel érinti - az építési engedélytől való eltérés engedélyezése iránti eljárás.  Az államhatár rendje biztosít-ható-e az építményeknek és az egyéb műtárgyaknak a megvalósítása esetén.  Az államhatártól számított 100 méteren belül az elektronikus hírközlési célt szolgáló építési tevékenység.  Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság  Országos Rendőr-főka-pitányság   -
A villamos-energia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007.(XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] szerinti építési eljárás.  A polgári célú repülés bizton-sága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés bizton-ságát szolgáló földi berende-zések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési eljárás.  Az állami célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légi közlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légi közlekedés biztonságára.  A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén.  Katonai légügyi hatóság   -  -
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használat-bavételi és fennmaradási eljárás. A helyi település-rendezési eszközökkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkor-mányzati rendeletben meghatározott természet-védelmi követel-ményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Minden villamos-energia-ipari építésügyi hatósági engedély-köteles építmény építése esetében. Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző  -  -
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, haszná-latbavételi és fennmaradási eljárás. Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása. Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű, első végleges használatba-vétellel nem rendelkező erőművek esetében. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, haszná-latbavételi és fennmaradási eljárás. Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása. Minden - a C:45. mezőjétől eltérő - villamos-energia-ipari építésügyi hatósági enge-délyköteles építmény építése esetében a nyomvonalas létesítmény kivételével. A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési (vezetékjogi), bontási, az engedély hatályának meghosszab-bítási, haszná-latbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás. A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e. Minden villamos-energia-ipari építésügyi hatósági enge-délyköteles építmény építése esetében, ha az eljárás honvé-delmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett építmény vagy tevékenység engedélye-zésére irányul. Honvédelemért felelős miniszter  -  -
Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti építési eljárás. A polgári célú repülés bizton-sága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára. A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telekhatá-rától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén. Közlekedésért felelős miniszter  -  -
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési eljárások esetén a bontási engedélyezési eljárás kivételével. Az állami célú repülés bizton-sága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatá-sainak vizsgálata a légiközleke-désre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára. A repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül létesített minden építmény építése esetén, a repülőtér telek-határától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol másutt a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, építmény-magasságot növelő bővítése esetén. Katonai légügyi hatóság  -  -
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti sajátos építmény építésügyi eljárásaiban, a bontási engedélyezési eljárás kivételével. A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további felté-telek mellett biztosít-
hatóak-e.
Honvédelmi és katonai célú építmény működési vagy védőterületén tervezett sajátos építmény építése esetében. Honvédelemért felelős miniszter  -  -
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használatba-vételi és fennmaradási eljárás. A helyi település-rendezési eszközökkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása, hogy az építmény vagy tevékeny-ség a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természet-
védelmi követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Minden építésügyi hatósági engedélyköteles sajátos építmény építése esetében. Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző  -  -
A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használat-bavételi és fennmaradási eljárás. Az építménnyel, létesítménnyel összefüggő tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása. Építésügyi hatósági engedélyköteles éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyag-
töltő állomások műtárgyai az utak kivételével, közforgalmú autógáz-töltőállomások műtárgyai az utak kivételével, éghető gáz és olaj előállító és tároló energetikai építmény, az ipari és mezőgazdasági célú földgáz-fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmény építése esetén.
A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve A hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve  -

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web