2024. május 18., szombat

UJ HONLAP BANNER 250 100

5. Területrendezési ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Pontosításra, eltérésre, beillesztésre, országos jelentőségű elem beillesz-tésére irányuló területrende-zési hatósági eljárás. A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogszabályokban és előírásokban rögzített köve-telmények érvé-nyesülése, a megvalósít-hatóság feltételeinek fennállása. Közúthálózat fő elemei - gyorsforgalmi utak, és főutak - és az országos törzshálózati vasúti pályák pontosítási és eltérési eljárásánál.
A gyorsforgalmi és főútháló-zaton, valamint a vasúti törzs-hálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak pontosítási eljárásánál. Gyorsforgalmi- és főúthálózati, valamint az országos vasúti törzshálózati határmetszés pontosítási eljárásánál.
Országos repülőterek, pontosítási eljárásánál. országos jelentőségű kikötők, határ-kikötők pontosí-tási eljárásánál. Nemzetközi és országos jelentőségű vízi út pontosítási eljárásánál. Regionális és egyéb vasúti pálya pontosí-tási, eltérési és beillesztési eljárásánál.
Térségi kikötő, kompátkelőhely pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pályán a Dunán és a Tiszán levő híd pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Polgári célú, nem nyilvános repülőtér pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pályán levő határmetszés pontosítási és beillesztési eljárásánál. Országos kerékpárút-törzshálózat elemeinek pontosítási és eltérési eljárásánál.
Országos köz-úthálózatba tartozó autópályák, autóutak és főutak, valamint a közúti határ-metszések közlekedési építményei, továbbá a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak, a vasúti építmények, továbbá a hajózási létesítmények esetén: közlekedésért felelős miniszter.
Repülőterek esetében:
a) polgári célú légi közleke-dés esetében a légi közle-kedési hatóság
b) az állami célú légi közlekedés esetében a katonai légügyi hatóság.
 - 30 nap
Országos jelentőségű elem beillesz-tésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.  A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó jogsza-bályokban és előírásokban rögzített követelmények érvényesülése, a megvaló-síthatóság feltételeinek fennállása, valamint - gyorsforgalmi vagy főút beillesztése esetén - a gyorsforgalmi és a főúthálózat nagytávú tervéhez való illeszkedés.  Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei tervben nem szereplő, de más rendelkezé-seinek megfe-lelő közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a gyors-forgalmi vagy főutak vagy az országos vasúti törzshálózat elemeinek, az egyedi építmények közül a gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzs-hálózaton a Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak beillesztési eljárásánál.  Budapest Főváros Kormány-hivatala   -  -
Országos jelentőségű elem beillesz-tésére, pontosításra, eltérésre, beillesztésre irányuló területrendezési hatósági eljárás.  A vízgazdálko-dás jogszabályi követelmé-nyeinek érvényesülése.  Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei tervben nem szereplő, de más rendelkezé-seinek megfelelő Vásárhelyi-terv továbbfejlesz-tése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükség-tározók beillesztési eljárásánál. Országos jelentőségű vízkárelhárítási célú tározó pontosítási eljárásánál.
A 10 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesz-tési lehetőség pontosítási eljárásánál.
Országos jelentőségű csatorna pontosítási és eltérési eljárá-sánál. Az 1 millió m3-t meghaladó, de 10 millió m3-nél kisebb térfogatú vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség pontosítási és beillesztési eljárásánál. Térségi csatorna pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál. 
Területi vízügyi hatóság   -  -
Pontosításra irányuló terület-rendezési hatósági eljárás.  A nukleáris-biztonsági követelmények érvényesítése.  Atomerőmű pontosítási eljárásánál.  Országos Atomenergia Hivatal   -  -
Országos jelentőségű elem beillesz-tésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.  Az energiael-látás biztonsá-gának biztosítá-sához való szükségesség megítélése.  Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezé-seinek megfelelő
a) atomerő-műnek nem minősülő erőmű,
b) villamos-energia-átviteli hálózat távvezeték-elemei vagy
c) nemzetközi és hazai (országos) szénhidrogén- és szén-dioxid-szállítóvezeték elemeinek beillesztési eljárásánál. 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal   -  -
Országos jelentőségű elem beillesz-tésére irányuló területrendezési hatósági eljárás.  A B:5 mező szerinti országos jelentőségű elem beillesz-tése esetén a védelmi kockázat felmérése.  A B:5 mező szerinti országos jelentőségű elem beillesztése esetén.  Alkotmány-védelmi Hivatal   -  -
Pontosításra, eltérésre, beillesztésre, országos jelentőségű elem beillesztésére, beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére, területcserére, összhang igazolására irányuló terület-rendezési hatósági eljárás.  A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségesi védelmi feladatai biztosíthatók-e.  Azoknál az eljárásoknál, amelyek a honvédelmi és a katonai célú építmény vagy ingatlan védőterületét vagy működési területét érintik.  Honvéde-lemért felelős miniszter   - 30 nap az összhang igazolása esetében 15 nap

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web