2024. május 18., szombat

UJ HONLAP BANNER 250 100

 7. Hírközlési ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása. Annak elbírálása, hogy az építményeknek és az egyéb műtárgyaknak a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosítható-e. Az államhatártól számított 100 méteren belül minden elektronikus hírközlési célt szolgáló építési tevékenység engedélyezése során. Megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitány-ság  -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy - országos jelentőségű védett természeti területen és Natura 2000 területen, barlang védőövezetében, a települések külterületén, valamint a települések belterületén természeti terület, természeti terület és egyedi tájérték érintettsége esetén - a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-nyeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelmé-nyeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Ha az elektro-nikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezé-séhez, vagy az ahhoz kapcso-lódó tevé-kenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy az építési, illetve a bontási hulladékok kezelése megfelel-e a hulladék-gazdálkodási előírásoknak.  Ha az elektro-nikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy enge-délyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Megyei kor-mányhivatal környezet-védelmi és természetvé-delmi hatás-körében eljáró járási hivatala  Pest Megyei Kormány-hivatal  21 nap
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a tevé-kenység és az építmény a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelmé-nyeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e. 
Ha az elektro-nikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélye-zéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a tevékenység és az építmény a vizek lefolyá-sára, a mederfenntar-tásra, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelmé-nyeknek megfelel-e.  Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy enge-délyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezet-védelmi engedély vagy egységes környezet-használati engedély nem szükséges.  Területi vízügyi hatóság  Országos vízügyi hatóság   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkor-mányzati rendeletben, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat rendeletében meghatározott természet-védelmi követel-ményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  Helyi jelentő-ségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén.  Települési ön-kormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző  Megyei kormány-hivatal környezet-védelmi és természet-védelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  21 nap
Elektronikus hírközlési építmény engedélyezése, kivéve az elvi építési-, használatba-vételi- vagy bontási engedélyezési eljárás.  Annak az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény szerinti elbírálása, hogy az építmény vagy a tevé-kenység az erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára gyakorolt hatása alapján enge-délyezhető-e, és ha igen, milyen feltételekkel.  Az erdőterületen megvalósuló vagy a megvalósítás során erdőterületre, az erdő talajára, vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló elektronikus hírközlési építmény esetében, elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.  Megyei kor-mányhivatal erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  Erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormány-hivatal   -
Elektronikus hírközlési építmény engedélye-
zése - kivétel elvi építési-, használatba-vételi- vagy bontási engedélyezési eljárás. 
Termőföld minőségi védelme.  A 400 m2 vagy 500 fm feletti termőföld igény-bevételével megvalósuló elektronikus hírközlési építmény esetében, az elvi építési, használatba vételi és bontási engedélyezési eljárás kivételével.  Megyei kor-mányhivatal erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala  Erdészeti és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormány-hivatal   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további felté-telek mellett biztosít-
hatóak-e. 
Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett építmény vagy egyéb műtárgy engedélyezé-sére irányul.  Honvédele-mért felelős miniszter   - 21 nap
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forga-lom biztonsá-gára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - enge-délyezhető-e.  A közút terü-letén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzá-járulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Országos közútnál: gyorsforgalmi út, valamint közúti határ-átkelőhely közlekedési építmény esetében közlekedési hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormány-hivatala  Országos közútnál: gyorsforgalmi út, valamint közúti határ-átkelőhely közlekedési építmény esetében közlekedésért felelős miniszter   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A közút terüle-tén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, hasz-nálatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájá-rulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Országos közútnál: egyéb országos közút esetében fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Országos közútnál: egyéb országos közút esetében Budapest Főváros Kor-mányhivatala   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása. Annak elbírá-lása, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forga-lom biztonsá-gára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzá-járulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi közútnál: a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Helyi köz-útnál: a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kor-mányhivatala   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A közút terü-letén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzá-járulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi köz-útnál: a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatalának közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala  Helyi köz-útnál: a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forga-lom biztonsá-gára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A közút terü-letén, az alatt vagy felett, a közutak kül-területi szaka-szán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájá-rulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi köz-útnál: a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatalának közlekedési hatáskörében eljáró III. Kerületi Hivatala  Helyi közútnál: a Fővárosi Önkor-mányzat tulaj-donában lévő helyi közutak esetében Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a közút terüle-tének nem közlekedési célú igénybevétele - a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A közút terü-letén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tenge-lyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren belül tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, bővítése, használatba vétele esetén, ha az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzá-járulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Helyi köz-útnál: Közfor-galom elől el nem zárt magánút esetében fővárosi és megyei kor-mányhivatal közlekedési hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Helyi közútnál: Közforgalom elől el nem zárt magánút esetében Budapest Főváros Kormány-hivatala   -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Annak elbírá-lása, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett - a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján - engedélyez-hető-e.  A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli elektronikus hírközlési célt szolgáló épít-mény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha a vasúti pálya-hálózat működ-tetője hozzá-járulásának a megtagadását vagy a hozzá-járulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása. Annak elbírá-lása, hogy az építmény vagy egyéb műtárgy megvalósítása a régészeti örökség és a műemléki érték védelmének jogszabályban rögzített követel-ményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Építési, bontási és építési enge-délytől való eltérés engedé-lyezésére irányuló eljá-rásban, ha az építményt vagy egyéb műtár-gyat a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő módon valósítják meg. Fővárosi és megyei kor-mányhivatal kulturális örökség-védelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala Kulturális örökségvédel-mi hatás-körében eljáró Budapest Főváros Kor-mányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter  -
Elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű épít-ményekkel és egyéb műtár-gyakkal kap-csolatos eljárás. Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szem-pontú megala-pozottságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzá-járulás megta-gadása a gázipari tevé-kenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések-nek megfelelő-e.
A c) pont ese-tében a kiter-melni tervezett ásványi nyers-anyag mennyi-sége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásvány-vagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötele-zettség megállapítása.
Ha az építési tevékenység
a) külterületen felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg, vagy
b) nyomvonal-jellegű kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, vagy
c) ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.
Bányászati hatáskörében eljáró megyei kormány-hivatal  -  -
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: 2003. évi C. törvény) 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.  A megtagadása okai fennállnak-e.  A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésé-nek fennállása esetén a háló-zatüzemeltető a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrá-jának felhasz-nálását megtagadja.  Megyei kor-mányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladat-körében eljáró megyeszék-hely szerinti járási hivatala és a Budapest Főváros Kormány-hivatalának mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkö-rében eljáró XII. Kerületi Hivatala   -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.  A megtagadása okai fennállnak-e.  A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén a hálózat-üzemeltető a víziközmű infrastruktú-rájának felhasználását megtagadja.  Belügyminisz-térium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság   -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.  A megtagadása okai fennállnak-e.  A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén a hálózat-üzemeltető az országos közút, helyi közút, valamint köz-forgalom elől el nem zárt magánút infrastruktú-rájának felhasználását megtagadja.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.  A megtagadása okai fennállnak-e.  A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén a hálózat-üzemeltető a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúrája felhasználását megtagadja.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás.  A felhasználás-sal keletkező költség, kár megalapozott-e.  A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózatüzemel-tetőnek a víziközmű infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik.  Belügyminisz-térium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság   -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e. A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózat-üzemeltetőnek az országos közút, helyi közút, valamint közforgalom elől el nem zárt magánút infra-struktúrája felhasználá-sával költsége, kára keletkezik. Közlekedésért felelős miniszter  -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. A felhasználással keletkező költség, kár megalapozott-e. A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózatüzemel-tetőnek a vasúti, hajózási és reptéri infra-struktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik. Közlekedésért felelős miniszter  -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. A felhasználással keletkező költség megalapozott-e. A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózat-üzemeltetőnek a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. A felhasználással keletkező kár megalapozott-e. A 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén ha a hálózat-üzemeltetőnek a távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúrája felhasználásával költsége, kára keletkezik. Területileg illetékes fővárosi és megyei kormány-hivatal  -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. Annak vizsgá-lata, hogy a megtagadási ok megalapozott-e. Ha a hálózatüze-meltető a földgáz infra-struktúra tekin-tetében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdésének fennállása esetén a hálózat-üzemeltető fizikai infra-struktúrája felhasználását megtagadja. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat  -  -
A 2003. évi C. törvény 94. § (2f) bekezdése szerinti eljárás. A hálózatüze-meltetőnek a fizikai infra-struktúrája felhasználásával keletkező költsége, kára megalapo-zottságának vizsgálata. Ha a földgáz infra-struktúra tekinte-tében a 2003. évi C. törvény 94. § (2h) bekezdé-sének fennállása esetén a hálózatüzemel-tető fizikai infrastruktúrája felhasználása miatt a háló-zatüzemeltető-nek költség, kára keletkezett. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat  -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.  A 2003. évi C. törvény
83/A. § (4) bekezdése
szerinti megtagadási okok, a hálózatüze-meltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolá-
sából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönbözte-téstől mentes feltételek megalapozott-sága. 
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésé-ben meghatá-rozott esetben; a víziközmű tekintetében.  Belügyminisz-térium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság   -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.  A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megta-gadási okok, a hálózatüze-meltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolá-sából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböz-tetéstől mentes feltételek megalapozott-sága.  A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésé-ben meghatáro-zott esetben; az országos közút, helyi közút, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánút tekintetében.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.  A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási okok, a hálózatüzemel-tetőnél keletkező, az építési munkák összehangolá-sából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönbözte-téstől mentes feltételek megalapozott-sága.  A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdésé-ben meghatá-rozott esetben; a vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra tekintetében.  Közlekedésért felelős miniszter   -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás.  A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megta-gadási okok, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönbözte-téstől mentes feltételek megalapozott-sága.  A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdé-sében megha-tározott esetben; a távhő-, valamint villamosenergia-
infrastruktúra tekintetében. 
Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatköré-ben eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás. Az építési munkák összehango-lásából eredő többletkölt-ségek megala-pozottsága. A 2003. évi C. törvény 83/B. § (5) bekezdé-sében megha-tározott esetben; a távhő-, valamint villamosenergia-
infrastruktúra tekintetében.
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  -  -
A 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárás. A 2003. évi C. törvény 83/A. § (4) bekezdése szerinti megta-gadási okok, a hálózatüzemel-tetőnél kelet-kező, az építési munkák összehangolá-sából eredő többletkölt-ségek, valamint az építési munkák össze-hangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönbözte-téstől mentes feltételek megalapozott-ságának vizsgálata. Ha a 2003. évi C. törvény 83/B. § (1) bekezdése szerinti eljárá-sában, a 83/B. § (5) bekezdé-sében meghatá-rozott esetben, a 83/A. § (4) bekezdése szerinti megtagadási ok merül fel a földgáz infrastruktúra tekintetében. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat  -  -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása. Antenna, antennatartó szerkezet építése, elhelyezése a repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belüli építése esetén, ha az építmény a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb, illetve az építmény magasságát (legmagasabb pontját) növeli kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, ha az építmény magasságát (legmagasabb pontját) növeli. A polgári célú repülés bizton-sága érdekében az építmény elhelyezés, magassága közvetlen és közvetett hatá-sainak vizsgá-lata a légiköz-lekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközle-kedés biztonsá-gára. Légi közlekedési hatóság  -  -
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása.  Antenna, antennatartó szerkezet elhelyezése a repülőtér és a repülés biztonságát szolgáló jogszabályban meghatározott földi berendezések jogszabályban meghatározott biztonsági övezetén belül létesített minden építmény esetén, a repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a beépítésre szánt területen 100 méternél, beépítésre nem szánt területen 50 méternél magasabb építmény építése, az építmény magasságát (legnagyobb pontját) növelő bővítése, kizárólag helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér telkének szélétől mért 500 méteren belül 40 méternél magasabb építmény építése, az építmény magasságát (legnagyobb pontját) növelő bővítése.  Az állami célú repülésbizton-sága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközleke-désre, földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.  Katonai légügyi hatóság   -  -

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web