2024. május 22., szerda

UJ HONLAP BANNER 250 100

8. Kereskedelmi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Budapest Főváros Kormányhiva-talának a bizton-sági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereske-delmének engedélyezé-sére irányuló eljárása. A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a biztonságos őrzés, tárolás feltételeinek való megfelelőség kérdése. Minden esetben. Országos
Rendőr-főkapitányság
 -  -
Üzletek működési engedélyezési eljárása.  Tűzvédelmi előírások érvényesülése.  Olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanás-veszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelé-sében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével.  Hivatásos katasztrófa-védelmi szerv helyi szerve  Hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve   -
A vásár és piac engedélyezé-sére irányuló eljárás.  Közegész-ségügyi követelmé-nyeknek való megfelelés kérdésében.  Vásár és piac létesítése.  Fővárosi és megyei kormány-hivatal népegész-ségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala  Népegész-ségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal   -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  A higiénés és egészségvé-delmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészség-ügyi, járvány-ügyi vonatko-zású követel-ményeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzó-helyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.  Minden esetben.  A Magyar Honvédség létesítmé-nyeinek területén kívül működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén a fővárosi és megyei kormány-hivatal népegész-ségügyi feladatkö-rében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  A higiénés és egészségvé-delmi, táp-lálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészség-ügyi, járvány-ügyi vonatko-zású köve-telmé-nyeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzó-helyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés.  Minden esetben.  A magyar Honvédség létesítmé-nyeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetén a honvédele-mért felelős miniszter   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  Az állatgyó-gyászati készít-mények és azok ható-anyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazá-sára vonatkozó követelmé-nyeknek való megfelelés.  Állatgyógyászati készítményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak hatóanyagát forgalmazó üzlet esetében.  Állatgyógyá-szati készítmény nagykereske-delme, valamint állatgyógyá-szati készítmény hatóanyaga-inak forgal-mazása vonatkozá-sában az élelmiszer-lánc-biztonsági és állategész-ségügyi hatáskörben eljáró megyei kormány-hivatal   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  Az állatgyó-gyászati készít-mények és azok ható-anyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazá-sára vonatkozó követelmé-nyeknek való megfelelés.  Állatgyógyá-szati készít-ményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak ható-anyagát forgalmazó üzlet esetében.  Állatgyógyá-szati készít-mény kiske-reskedelme esetén a megyei kormány-hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategész-ségügyi fela-datkörében eljáró járási hivatala, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a megyei kormány-hivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megye-székhely szerinti járási hivatala   - 21 nap
Üzlet működési engedélyének kiadása.  Annak vizsgálata, hogy a hulladék-gyűjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfe-lel-e a hulladék-gazdálkodási követelmé-nyeknek, okoz-e a hulladékke-zelés környe-zetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladék-szállítási szempontból történő megközelíthe-tősége.  Nem veszélyes hulladék forgalmazása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvé-delmi engedély nem szükséges.  Területi környe-zetvédelmi hatóság   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  Tűzvédelmi szakkérdés.  Az üzletben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásve-szélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak.  Az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelé-sében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet esetében a honvédelemért felelős miniszter   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása.  A honvédelmi ágazati munkavédelmi és munka-biztonsági követelmé-nyeknek való megfelelés.  Az üzletet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni.  Honvédelemért felelős miniszter   -  -
Üzlet működési engedélyének kiadása. Az általános és sajátos építésügyi követelmé-nyeknek való megfelelés. Az üzletet honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni. Honvédelemért felelős miniszter  -  -
Vásár vagy piac engedé-lyezésére irányuló eljárás. Közegészség-ügyi követel-ményeknek való megfelelés. Minden esetben. Népegészség-ügyi, élelmi-szerlánc-biztonsági és állategészség-ügyi, növény- és talaj-védelmi, valamint fogyasztó-védelmi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal  -  -
Vásár vagy piac engedé-lyezésére irányuló eljárás. Élelmiszer vagy állatvásári értékesítése esetén az élelmiszer-higiénia és állategész-ségügyi követelmé-nyeknek való megfelelés. Minden esetben. Népegészség-ügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészség-ügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztó-védelmi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal  -  -
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvi-selő jogok vámhatárt vagy ország-határt átlépő kereske-delméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet] szerinti, biztonsági papír behozatalának, kivitelének, reexportjának engedélye-zésére vonatkozó eljárás.  A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minő-síthetősége, vagyis a vizsgált papírmintának a biztonsági papír jogsza-bályban meg-határozott feltételrend-szerének való megfelelősége és a kére-lemben megha-tározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a vizsgált papírminta és bármely forgalomban lévő magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosság megállapítása.  Biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereske-delmének engedélyezé-sére irányuló eljárásban minden esetben.  Nemzetbizton-sági Szakszol-gálat   -  -
Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti, bizton-sági papír behozatalának, kivitelének, reexportjának engedélyezé-sére vonatkozó eljárás.  A kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősítése esetén a biztonságos őrzés, tárolás feltételeinek való megfelelőség megállapítása.  Biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereske-delmének engedélyezé-sére irányuló eljárásban minden esetben.  Országos Rendőr-főkapitányság   -  -
A kábítószer- prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a további-akban: 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 3. cikk (2) bekez-désében, illetve a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapítá-sáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet (a további-akban: 111/2005/EK tanácsi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzor) birtoklására, forgalomba hozatalára, behozatalára, kivitelére, kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás.  A kábítószer-prekurzorok eltérítésének megakadályo-zását szolgáló tárolási felté-telek és a nyilvántartási dokumentációk előírása, illetve ezen feltételek vizsgálata.  A kábítószer-prekurzor birtoklása, forgalomba hozatala, illetve azok beho-zatala, kivitele vagy keres-kedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység engedélyezé-sére irányuló eljárásban minden esetben.  Országos Rendőr-főkapitányság   -  -
A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzor) behozatalára, kivitelére vonatkozó, a 111/2005/EK tanácsi rendelet 12. és 20. cikke szerinti eljárás.  Annak megálla-pítása, hogy a kérelemben feltüntetett határátkelő-helyen a kérelem szerinti termé-kek forgalma engedélyez-hető-e a vámeljárásra vonatkozó követelmények alapján.  A kábítószer-prekurzor behozatala és kivitele engedélyezé-sére irányuló eljárásban minden esetben.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal   -  -
Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti, köz-biztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezé-sére vonatkozó eljárás. A kérelemben megjelölt, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, annak behozatali céljára figyelemmel közbiztonsági kockázatot jelent-e. A közbizton-ságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezé-sére irányuló eljárásban minden esetben. Országos Rendőr-főkapitányság  -  -
Üzletek működési engedélyezési eljárása honvédelmi létesítmény területén. Tűzvédelmi előírások érvé-nyesülése. Olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvé-delmi Szabály-zat szerint robbanás-veszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzve-szélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelé-sében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével. Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap
Magyar Honvédség létesítmé-nyeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetében. Higiénés és egészségvé-delmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos köz-egészség-ügyi, járvány-ügyi vonatko-zású követel-mények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzó-helyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése. A kizárólag kereskedelmi üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezése. Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap
A 10 fő feletti befogadó képességű szálláshely engedélyezése esetében, ha a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívánják működtetni. Honvédelmi ágazati tűzvédelmi követelmé-nyeknek való megfelelés. A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyezte-tése. Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap
Honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében arra az építményre vonatkozóan, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják és ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatba-vételi engedélyt vagy fennma-radási enge-délyt nem adtak ki az általános építésügyi követelmé-nyeknek való megfelelés kérdésében. Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e. A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyezte-tése. Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap
A hatósági eljárás honvé-delmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely működési engedélyezési eljárásra irányul. Honvédelmi ágazati munka-védelmi köve-telményeknek való megfelelés. A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyezte-tése. Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap
A hatósági eljárás honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely működési engedélyezé-sére irányul.  A higiénés és egészségvé-delmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi - ide nem értve ha a szállás-helyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba - a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos köz-egészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzó-helyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése.  A szálláshely-szolgáltatási tevékenyég engedélyezte-tése.  Honvédelemért felelős miniszter  - 21 nap

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web