2024. május 22., szerda

UJ HONLAP BANNER 250 100

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Elsőfokon eljáró szakhatóság Másod-fokon eljáró szakhatóság Állás-foglalás beszerzési határidő
Előzetes vizsgálati, környezeti hatás-vizsgálati, egységes környezethasz-nálati engedélyezési eljárás. Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvénye-síthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonu-lására, a mederfenn-tartásra milyen hatást gyakorol. Minden esetben. Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízügyi hatóság  -
Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezet-használati engedélyezési eljárás. Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotrom-lására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesít-hetők-e. Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
Környezeti hatásvizsgálati eljárás. Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balese-teknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálása.
A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében: annak elbí-rálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.
Minden esetben. Hivatásos katasztrófa-védelmi szerv területi szerve Hivatásos katasztrófa-védelmi szerv központi szerve  -
Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárás. Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris
baleset-elhárítással kapcsolatos kérdésben.
Ha a tevé-kenység következtében olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja. Országos Atomenergia Hivatal  -  -
Egységes környezet használati engedélyezési eljárás.  Az ipari baleseteknek és kataszt-rófáknak való kitettségből eredő várható hatások tekintetében.  Minden esetben.  Hivatásos katasztró-favédelmi szerv területi szerve  Hivatásos katasztró-favédelmi szerv központi szerve   -
Egységes környezet használati engedélyezési eljárás.  Az egységes környezethasz-nálati engedély megszerzésére irányuló eljárás nukleáris anyagot érint.  Ha a tevékenység következtében olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.  Országos Atomenergia Hivatal   -  -
Környezetvé-delmi felülvizs-gálatra való kötelezésre irányuló eljárás.  A felülvizsgálat elvégzése felszíni és felszín alatti vizek minősége védelme szempontjából indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízvédelmi tartalmának meghatározása.  Minden esetben.  Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Környezetvé-delmi felülvizs-gálatra való kötelezésre irányuló eljárás.  A felülvizsgálat elvégzése víz-gazdálkodási, vízbázisvédelmi és vízkárel-hárítási szempontból indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízgazdálkodási tartalmának meghatározása.  Minden esetben.  Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Környezetvé-delmi működési engedélyezési eljárás - felülvizsgálat, teljesítményér-tékelés alapján - a környezet-védelmi teljesítményér-tékelés jóváhagyása.  A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határo-zatban megha-tározott előírások érvé-nyesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntar-tásra milyen hatást gyakorol.  Minden esetben.  Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékesség-gel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Környezetvé-delmi működési engedélyezési eljárás - felülvizsgálat, teljesítmény-értékelés alapján - a környezetvé-delmi teljesítmény-értékelés jóváhagyása.  A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntar-tásra milyen hatást gyakorol.  Minden esetben.  Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság  Országos vízügyi hatóság  -
A felszín alatti vizek védel-méről szóló kormány-rendelet szerinti, a tényfeltárásra kötelezésre a tényfeltárási terv elfoga-dására, a tényfeltárási záródoku-mentáció elbírálására, az „(E) egyedi szennyezett-ségi határérték" megállapítá-sára, a szennyezett-séggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükséges-ségének megítélésére, a beavatkozási terv elfogadá-sára a „(D) kármen-tesítési célállapot határérték" megállapítá-sára, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére, a beavatkozási záródokumen-táció elfogadá-sával való befejezésére, a kármentesítési monitoring elrendelésére, a kármente-sítés befejezé-sére, a kármentesítési monitoring záródokumen-táció elbírálá-sára irányuló döntés meghozatala iránti eljárás. A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
A felszín alatti vizek védelméről szóló kormány-rendelet szerinti, a tényfeltárásra kötelezésre a tényfeltárási terv elfoga-dására, a tényfeltárási záródokumen-táció elbírálá-sára, az „(E) egyedi szennyezettségi határérték" megállapítá-sára, a szennyezett-séggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségessé-gének megíté-lésére, a beavatkozási terv elfogadá-sára a „(D) kármentesítési célállapot határérték" megállapítá-sára, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére, a beavatkozási záródoku-mentáció elfogadásával való befeje-zésére, a kármentesítési monitoring elrendelésére, a kármente-sítés befeje-zésére, a kármentesítési monitoring záródoku-mentáció elbírálására irányuló döntés meghozatala iránti eljárás. A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. Minden esetben. Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízügyi hatóság  -
A környezet-károsodás megelőzésének és elhárítá-sának rendjéről szóló kormány-rendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváha-gyására irányuló eljárás. A tevékeny-ségnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata. Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízvédelmi hatóság  -
A környezet-károsodás megelőzésének és elhárítá-sának rendjéről szóló kormány-rendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváha-gyására irányuló eljárás. A tevékenység-nek, létesít-ménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. Minden esetben. Területi vízügyi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság Országos vízügyi hatóság  -
A környezet-védelmi nyilatkozat elbírálására, a környezeti állapotvizs-gálatra kötelezésre és állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás.  A felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása.  Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság, a honvédelmi és katonai célú sajátos építményekkel összefüggő eljárásban országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
A helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőtel-jesítményű tüzelőberen-dezéshez kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezés meghibásodá-sa esetén a tüzelőberen-dezés tovább-működteté-sének engedé-lyezésére irányuló eljárás.  Az energia-ellátás fenntartása, beleértve a hőszolgáltatást is, a tüzelőbe-rendezés működése nélkül, más módon biztosítható-e.  Minden esetben.  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal   -  -
A hulladék-égetés műszaki követelmé-nyeiről, működési feltételeiről és a hulladék-égetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló rendelet alapján indított eljárás.  A hulladék-égető vagy hulladék-együttégető műre vonatkozó engedély szennyvíz-kibocsátási követelmé-nyeinek megállapítása.  Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság  Országos vízvédelmi hatóság   -
Állatkert létesítésének, működésének engedélyezé-sére irányuló eljárásban.  Településren-dezési eszköznek és település-fejlesztési tervnek való megfelelés kérdésében.  Minden esetben.  Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző   -  -
A különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, elidegeníté-sére, megvé-telére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásban.  Az állattartás helyi szabályainak való megfelelés kérdésében.  Minden esetben.  Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző   -  -

Eseménynaptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Keresés

banner kne 180 240

mehi-banner-media 120x240

Partnereink

EVOSZ-logo

measzlogo fb

 

 

logo rigips-w 

proidea-logo-fb

VarepitoPalyazat logo-web

 

 

bme logo-kicsi

 

Ybl-logo-kicsi

  mapasz-logo-web

 

zeosz-logo-webebsz logo 2

 

 

 HuGBC LOGO kicsi

 

TEGY-web

 Burkolattechnika-egyesulet-logo-web

 Hazicincer logo

    Kivet-logo-web

 

 

 

 

Construmalogo-web

  emsz-logo-web180

mti hirfelhasznalo

 

dimag logofinal-web

 
 
 observer logo-web