2024. június 19., szerda

UJ HONLAP BANNER 250 100

Facebook

Hirdetés

dimag x me 120x240

Előfizetési akció Nyereményjátékkal
(PROMÓCIÓS JÁTÉK)

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT AZ ELŐFIZETÉSI JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT.

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „Előfizetési akció" elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: "Játék") szervezője és lebonyolítója az Build-Press Kft. (Cím: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 21/B., adószám:23820414-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-979630, ügyvezetője: Fehér-Kulcsár Ilka) (a továbbiakban: Szervező).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a jelen szabályzat 2.3 pontjában meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy ("Játékos" vagy "Résztvevő") vehet részt a jelen szabályzat 3. pontjában írt időtartama alatt (a) elfogadja a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Build-Press Kft. hírlevél feliratkozói csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – személyes adatainak (teljes név, e-mail cím, lakcím) Játékkal összefüggő, a jelen Játékszabályzat 7. pontjában írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: "Pályázat").

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Build-Press Kft. tulajdonosai, valamint a Build-Press Kft. dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§. (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.3. A Szervező a jelen Játékszabály 4.2. pontjában meghatározott előfizetői alapdíj megfizetését követően semmilyen sorsjegyet, bizonylatot, szelvényt nem ad a Játékosoknak. A Játékosok a hírlevél adatbázishoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Azok az előfizetők, akik a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes előfizetések számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.5. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6. Az előfizetéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2018. március 12.-től április 10-ig tart.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1. A Build-Press Kft. – távközlési eszköz igénybevételével - www.magyarepitestechnika.hu weboldalán keresztül lehet játszani:

4.2. A játékban való részvételhez a Magyar Építéstechnika szaklapra előfizetőnek a http://www.magyarepitestechnika.hu oldalon kell megadni adatait, majd azon megrendelők között, akik a sorsolás napjáig a díjbekérőn szereplő előfizetési alapdíjat teljes egészében kifizették, kerül kisorsolásra a nyereményjáték.

5. NYEREMÉNYEK

5.1. Szervező az érvényes és befizetett Előfizetést elküldő Játékosok között 1 db 2 fő részére szóló wellness hétvégét sorsol ki a harkányi Dráva Hotel Thermal Resortba.

5.2. A wellness hétvége tartalma: szállás 2 fő részére 2 éjszakára lakosztályban, teljes ellátással (svédasztalos reggeli és vacsora, kétfogásos menü ebéd), korlátlan wellness használat, fürdőköntös használat.

5.3. A nyeremény nem tartalmazza: az utazási költségeket, idegenforgalmi adót (500 Ft/fő/éj, 18 éven felüliek esetén)

5.4. A random.org online sorsoló segítésével kisorsolt Játékos jogosultaz 5.2. pontban részletezett nyereményre. Ha a nyertes előfizetése bármely okból érvénytelen vagy a Játékból az Előfizetésével összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a nyereményre a tartaléknyertes jogosult.

5.5. A nyeremény készpénzre nem váltható.

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

6.1. A Szervező a Játék eredményéről az 5.1 pontban írt sorsolást követően értesíti a nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 30 napon belül semmilyen módon nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a tartaléknyertesek részére a Nyereményeket átadni.

6.2. A Nyereményt a Játékos személyesen a 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17., fsz. 6. szám alatti irodában vagy ajánlott postai küldeményként veheti át. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítéstől számított 30 napon belül sor kerüljön. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremények jelen pontban írt határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező anyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyereményt a tartaléknyertesnek adja át.

6.3. A Szervező kizárja a Játékból azt az Előfizetőt, aki részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert az Előfizetésén, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az Előfizetéshez a megrendelést beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán, a szolgáltatás nyújtásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az egyéb felmerülő költségek (pl.: az utazás költségei, idegenforgalmi adó) a nyertes játékost terhelik.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

www.magyarepitestechnika.hu/adatvedelem

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 Az Előfizetések hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2018. március 1.

 

Build-Press Kft.
Szervező

 

 

Keresés

Támogatóink:

HuGBC LOGO web

K-EP LOGO v.8 2

lechner-logo-fb

logo

mehi